Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov,... PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 16:31

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21. junij 2017 16:37
 
Vabilo na proslavo ob dnevu državnosti PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 12:59

 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 12:37

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 15. redni seji, dne 31. 5. 2017, sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE MARKOVCI

1  SLOŠNE ODLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Občina Markovci s tem odlokom sprejme občinski prostorski načrt Občine Markovci.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Občinski prostorski načrt Občine Markovci (v nadaljevanju OPN), vsebuje strateški in izvedbeni del.

(2) Strateški del OPN opredeljuje:

  1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
  2. zasnovo prostorskega razvoja občine,
  3. zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
  4. zasnovo poselitve, z območji naselij, razpršene,
  5. usmeritve za prostorski razvoj občine.

(3) Izvedbeni del OPN opredeljuje:

  1. enote urejanja prostora,
  2. območja namenske rabe prostora,
  3. prostorske izvedbene pogoje,
  4. prostorske izvedbene pogoje za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

(4) OPN obsega tekstualni in grafični del ter obvezne priloge OPN in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21. junij 2017 13:06
Več ...
 
Vabilo na 16. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 16. junij 2017 22:23

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 16. 06. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 16. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 28. junija 2017, ob 17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 3
} catch(err) {}