Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Od 15. 8. 2015 velja nova uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji PDF natisni
Petek, 21. avgust 2015 09:50

Vlada Republike Slovenije je  na 48. redni seji dne 29. 7. 2015 pod točko 12A sprejela naslednji

S K L E P :

  1. Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do konca februarja 2016 pripravi analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. V drugi fazi, do konca septembra 2016, pripravi tudi celovito finančno analizo dopolnilnih dejavnosti, vključno glede na obseg kmetijske dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo.

  3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do konca decembra 2017 na podlagi analize stanja iz prejšnje točke pripravi potrebne spremembe ureditve dopolnilnih dejavnosti z določitvijo ustreznih dovoljenih obsegov oziroma pogojev glede na kmetijsko dejavnost kmetije in glede na druge udeležence na trgu, ki opravljajo enako dejavnost.

  4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje ob reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in reformi obveznega zdravstvenega zavarovanja pripravi posebno shemo pomoči kmetijam oziroma zavarovancem kmetom pri plačevanju prispevkov za socialno varnost, kot je že predvideno s prehodno določbo petega odstavka 407. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do konca leta 2015 proučijo problematiko fizičnih oseb, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah do 50 kW v skladu s 379. členom Energetskega zakona, v zvezi z uveljavljanjem pravice do pokojnine ter pripravijo predlog ustreznih sistemskih rešitev.
Zadnjič posodobljeno Petek, 21. avgust 2015 10:07
Več ...
 
Javni poziv za vstop v lokalno akcijsko skupino za izvajanje pristopa CLLD PDF natisni
Sreda, 12. avgust 2015 09:42

Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, njen zakoniti zastopnik Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah ( krajše Društvo »Bogastvo podeželja«), ki jo upravlja KGZS Zavod Ptuj, za zainteresirane posameznike in organizacije z območja občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas objavlja

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA IZVAJANJE PRISTOPA CLLD
na območju Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas v programskem obdobju 2014-2020

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno, aktivno in trajnostno naravnano delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas.
Lokalna akcijska skupina ( v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno zasebno partnerstvo za območje občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas z namenom izvajanja novega razvojnega pristopa, to je pristopa CLLD (Community Led Local Development)- Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Je pristop po ključu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da so posamezniki in organizacije tisti, ki z aktivnim članstvom v LAS določijo razvojne cilje in potrebne ukrepe za njihovo uresničitev. Te zapišejo v STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA ZA OBDOBJE 2014-2020,  ki je osnova za pridobitev pravice do črpanja novih evropskih sredstev CLLD. Strategija se bo v prihodnjih letih uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LAS.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 12. avgust 2015 09:59
Več ...
 
Zbiranje podpisov za peticijo za izgradnjo hitre ceste Hajdina – Ormož PDF natisni
Torek, 04. avgust 2015 15:18

S strani vlade in pristojnega ministrstva se ne vodijo nobene aktivnosti v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož. Tudi v predlogu Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in ki je bila predstavljena v oktobru 2014, je zapisano naslednje: »Povezava Ormoža s Ptujem/Mariborom« - »Posamezna področja Slovenije so slabše povezana na regijska središča oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Potrebno je zagotoviti primeren standard dostopnosti tako do središč regijskega pomena kot do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege na obstoječi prometni infrastrukturi, le v posameznih primerih oz. lokacijah, kjer ustreznega standarda ni možno zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preuči možnost priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture.«

Takšen zapis je v bistvu odmik od trenutno veljavne Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

V prilogi je priložena peticija za izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož.

Peticijo je možno podpisati na sedežu Občine Markovci.

Prav tako je možno peticijo, ki je v prilogi natisniti, izpolniti in poslati na Občino Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci ali osebno prinesti na Občino Markovci.

PODPISI SE ZBIRAJO DO 31.8.2015!

Priloga:
icon Peticija za izgradnjo hitre ceste Hajdina - Ormož (17.92 kB)

 
Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom? PDF natisni
Petek, 03. julij 2015 13:42

Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb ter še posebej pri skrbi za lepše bivalno in delovno okolje nastajajo t.i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel …, medtem ko med biološke odpadke spadajo odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčke, brisače in papirnate vrečke; skratka vsi odpadki, ki se lahko razgradijo po naravni poti, s kompostiranjem. Prav zaradi tega se mnogi odločajo tudi za lastno kompostiranje, na domačem kompostu.

Pogoj za uspešno snovno ali termično izkoriščanje odpadkov je njihovo ločeno zbiranje, zato je prepovedano vsakršno koli mešanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki. Omenjene odpadke je treba zbirati ločeno, saj tako pripomoremo tudi k lažjemu doseganju republiške strategije, katere namen je preusmeritev čim večjega deleža odpadkov v postopke ponovne uporabe ali predelave in zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje. Cilj ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada pa je, da se zmanjšajo celotne količine odpadkov, ki se odlagajo, še posebej pa, da se zmanjša delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, predvsem zaradi povzročanja toplogrednih plinov in neprijetnih vonjav v okolici odlagališč.

Kompost – naravno organsko gnojilo

Ločeno zbiranje navedenih vrst komunalnih odpadkov omogoča, da jih lahko preusmerimo na kompostiranje, pri čemer dobimo kompost kot naravno organsko gnojilo, po drugi strani pa se zmanjšuje odlivanje tekočih kuhinjskih odpadkov v kanalizacijske sisteme, kar povzroča njihove zamašitve ter težave pri čiščenju odpadnih vod. V skladu z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom je prioritetno lastno kompostiranje, šele ko povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva nima možnosti ali ne želi kompostirati biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada, jih morajo prevzeti izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se jih z odpadno vodo odvaja v kanalizacijske sisteme, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode. Povzročitelji biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada mora odpadke zbirati v vodotesnih zabojnikih ali posodah ločeno od drugih odpadkov, izvajalec javne službe zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi vozili, ki preprečujejo izpuščajo v okolje in ne povzročajo neprijetnih vonjav.

Zadnjič posodobljeno Petek, 03. julij 2015 13:51
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 3
} catch(err) {}