Namera o sklenitvi neposredne pogodbe natisni
Ponedeljek, 11. september 2017 09:12

OBČINA MARKOVCI

ŽUPAN

Markovci 43

2281 MARKOVCI

02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

 

Številka: 478-0013/2017

Datum: 11. 9. 2017

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 11. 9. 2017, objavlja

 

NAMERO

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Markovci namerava, v skladu s četrtim odstavkom 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), po preteku te namere skleniti neposredno pogodbo o prodaji nepremičnega premoženja in sicer namerava prodati solastniški delež do ½ do celote kmetije na naslovu Prvenci 15, ki jo sestavljajo nepremičnine v k.o. (404) Prvenci: parc. št. 11, v izmeri 2.655 m² (stavbišče s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem), parc. št. 12/1, v izmeri 3.285 m² (pašnik), parc. št. 12/2, v izmeri 121 m² (pašnik), parc. št. 13, v izmeri 19.918 m² (travnik in njiva), parc. št. 206/3, v izmeri 9.210 m² (gozd), parc. št. 229/4, v izmeri 10.339 m² (njiva) in parc. št. 230/1, v izmeri 7.810 m² (njiva), vse do ½ do celote.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

 

Milan Gabrovec, prof.

župan