Glava

Javno zbiranje ponudb za oddajo KKS Markovci PDF natisni
Petek, 19. marec 2010 10:14

Na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci št. 381-0001/2010 z dne 18.2.2010 Občina Markovci objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo KKS Markovci v poslovni najem

1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (najemodajalec).

2. Predmet oddaje v poslovni najem:
 • kabelsko komunikacijski sistem (KKS) Markovci.
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS Markovci) je zgrajen v vseh naseljih na območju Občine Markovci. Na dan 1. marec 2010 je na KKS priključenih 854 naročnikov.

Izgradnja KKS Markovci se je pričela leta 1992 in je potekala fazno. Omrežje KKS Markovci je v celoti obnovljeno in je izvedeno v zemeljski obliki. Dvosmerna komunikacija je vzpostavljena v celotnem omrežju. Omrežje je razdeljeno na 3 optične otoke oziroma vozlišča in sicer Markovci, Sobetinci in Bukovci.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja KKS Markovci v poslovni najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let na podlagi ustreznega aneksa k pogodbi, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Ponudnik mora ponudbi za poslovni najem KKS Markovci priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene celotne letne najemnine.

4. Ponudba za poslovni najem KKS Markovci mora vsebovati:
 • ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
 • navedbo stvarnega premoženja, ki se najema,
 • ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
 • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
 • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
 • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
 • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
 • izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
 • izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 7. 2010.

5. Najnižja izhodiščna ponudbena najemnina za KKS Markovci, ki je predmet oddaje v poslovni najem, znaša mesečno najmanj 1,83 EUR oziroma najmanj 20 % od neto vzdrževalnine oziroma naročnine na posameznega naročnika na mesec, ki jo določa Občinski svet Občine Markovci. Trenutna vzdrževalnina oziroma naročnina znaša 11,00 EUR (vključno z DDV).

Najnižja izhodiščna najemnina za obdobje enega leta tako znaša skupaj najmanj 18.753,84 EUR.

Najemnik je v skladu z ZDDV oproščen plačila DDV.

6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena najemnina.

7. Pogoji oddaje v poslovni najem in sklenitev pogodbe o oddaji KKS Markovci v poslovni najem:
 • na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene celotne letne najemnine na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika,
 • najemnik mora zagotavljati programe v analogni in digitalni obliki, pri čemer mora programe v analogni obliki zagotavljati vsaj še pet let,
 • ponudba najemnika mora zagotavljati najmanj 59 analognih, 81 digitalnih  in 20 radijskih programov (glej prilogo 1),
 • zagotavljanje predvajanja lokalnega programa,
 • zagotavljanje kvalitete signala pri naročnikih v skladu s predpisi in standardi,
 • zagotovitev signala oziroma prenosa podatkov v povratni smeri od naročnikov kabelskega interneta do optičnih vozlišč,
 • zagotovitev dežurne službe za odpravo napak pri distribuciji TV in RA signalov in delovanju kabelskega interneta.
Izbrani ponudnik bo kot najemnik dolžan izvajati naslednje:
 • izvedba novih priključkov v primeru novih naročnikov KRS in kabelskega interneta, pri čemer sklepanje pogodb z novimi naročniki za priklop na omrežje KKS ostaja v pristojnosti najemodajalca,
 • modernizacija sistema po poslovnem načrtu in razvojnem programu (dograditev- novi priključki, in razširitev programske ponudbe), ki ga predlaga najemodajalec ali na predlog najemnika potrdi najemodajalec,
 • izstavljanje in izterjava računov mesečne vzdrževalnine oziroma naročnine naročnikov KKS Markovci,
 • plačevanje električne energije,
 • zavarovanje sistema pri zavarovalnici,
 • plačevanje avtorskih in sorodnih pravic za retransmisijo TV programov,
 • plačevanje plačljivih programov lastnikom programov,
 • plačevanje poslovnega najema kabelskega sistema lastniku oziroma najemodajalcu Občini Markovci, pri čemer ceno vzdrževalnine oziroma naročnine za neposredne uporabnike oziroma naročnike določa Občinski svet Občine Markovci,
 • najemnino poravnati mesečno v roku 8 dni od izstavitve računa najemodajalca,
 • redno in intervencijsko vzdrževati KKS Markovci, pri čemer redno vzdrževanje obsega fizični pregled omaric in njenih funkcionalnih delov, intervencijsko vzdrževanje pa vsa nepredvidena dela, ki nastanejo zaradi raznih poškodb na opremi,
 • v 30 dneh po podpisu pogodbe o oddaji v poslovni najem v pisni obliki predložiti program vzdrževanja in obratovanja  KKS Markovci in ga finančno ovrednotiti in
 • ob zaključku proračunskega leta v pisni obliki dostaviti finančno poročilo v obravnavo Občinskemu svetu Občine Markovci.
8. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti pogodbo o oddaji KKS Markovci v poslovni najem. Če najemnik v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je najemnik odstopil od pogodbe.

9. Objava javne ponudbe ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o oddaji KKS Markovci v poslovni najem. Najemodajalec lahko ustavi postopek oddaje v poslovni najem do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Ponudba, izpolnjena na priloženih obrazcih, bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. aprila 2010 do 12.00 ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno "ponudba za poslovni najem KKS Markovci - ne odpiraj". Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

11. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

12. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v roku treh dni od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.

13. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene najemnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno najemnino, se z vsemi ponudniki, ki so ponudili enakovredno ponudbo, opravijo pogajanja.

14. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval.

15. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Branka Kostanjevca, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Številka: 381-0001/2010
Datum: 18.3.2010
                                                                                                                                                   Franc KEKEC,
                                                                                                                                         župan občine Markovci

 

Prilogi:
icon Priloga 1 KKS 2010 (52.32 kB)
icon Obrazci javno zbiranje ponudb KKS 2010 (51 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 19. april 2010 08:06
 
} catch(err) {}