Glava

Sofinanciranje programov športa PDF natisni
Petek, 26. februar 2010 11:38
Občina Markovci na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98) in Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradni list RS št. 25/05), Odloka o proračunu občine Markovci za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2009) ter sprejetega Letnega programa športa v občini Markovci za leto 2010 objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2010,
KI JIH BO OBČINA MARKOVCI SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA


Občina Markovci v skladu s sprejetim letnim programom športa občine Markovci razpisuje sofinanciranje  športnih programov za leto 2010 v skupni višini 65.078,37 € iz proračunske postavke 1805100 športne dejavnosti - po razpisu in sicer:  

1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega strokovnega izobraževalnega programov, 2.160,00

2. Programi  športa otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 16.200,00

3. Športna rekreacija in prireditve, 4.860,00

4. Kakovostni in vrhunski šport, 28.620,00

5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 2.160,00

6. Vrednotenje pretekle tekmovalne sezone v programih kakovostnega športa, 11.078,37


a) Pogoji in merila za prijavo

Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci in sicer:

  • imajo sedež v občini,
  • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
  • imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,
  • občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke - poročilo o finančni realizaciji programa za preteklo leto morajo dostaviti najkasneje ob prijavi na ta razpis.


Športna društva, klubi in vzgojno izobraževalni zavodi imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

Vloge morajo vsebovati:

  • Izpolnjen obrazec (razpisna dokumentacija občine Markovci)
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu
  • druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem obrazcu


b) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci prevzamejo v tajništvu občine Markovci, Markovci 43 ali na spletni strani občine Markovci www.markovci.si.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo v tajništvu občinske uprave - tel. št. 02/788-88-80.

c) Rok in način prijave
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih za sofinanciranje programov športa, osebno ali po pošti, vendar morajo prispeti  najkasneje do 31. marca 2010, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: "Razpis - šport 2010" na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 22281 Markovci.
Vloge za sredstva za dosežke - vrednotenje pretekle tekmovalne sezone je potrebno oddati do 21. junija 2010 do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: "Razpis - šport 2010 - uspeh tekmovalne sezone" na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 22281 Markovci.

d) Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene po Pravilniku in merilih za  sofinanciranje športnih programov v Občini Markovci in Letnega programa športa v Občini Markovci za leto 2010. Sredstva na postavki Vrednotenje pretekle tekmovalne sezone v programih kakovostnega športa bodo ovrednotena po končani tekmovalni sezoni na podlagi pravilnika in meril, z upoštevanjem posameznih uvrstitev v tekmovalni sezoni.

Izbrani izvajalci bodo sklep o izboru in sofinanciranju športnih programov prejeli v 14 dneh po roku, do katerega morajo podati prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Markovci sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

                                                                                                                                            Franc KEKEC
                                                                                                                                  Župan Občine Markovci

Prilogi:
icon Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa 2010 (225.5 kB)
icon Razpisna dokumentacija šport 2010 (382.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 01. april 2010 08:24
 
} catch(err) {}