Glava

Za dejavnosti, projekte in prireditve, ki niso predmet drugih razpisov PDF natisni
Četrtek, 25. februar 2010 12:34

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/09) Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2010

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2010 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Markovci, kot so programi varovanja in krepitve znanja, skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci in drugo.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih.
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci, znaša po sklopih:

SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja (seminarji, predstavitve oziroma predavanja s področja problematike zdravja, programi varovanja in krepitve zdravja ipd.) - 1706101 Aktivnosti promocije zdravja - 2.000 EUR;

SKLOP B: Skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci in drugo - 15.717,78 EUR, od tega:

1102208 Razvoj gospodinjstev na podeželju - 2.000 EUR,
1403202 Projekt izbire najbolj urejene domačije - 1.417,24 EUR,
1403206 Prikaz filma na prostem - 983,28 EUR,
1403207 Izobraževanje za potrebe turizma - 664,70 EUR,
1403208 Projekti na razvoju turizma - 5.000 EUR,
1403209 75 let čebelarjenja - 3.000 EUR,
1803302 Žetev Prvenci - 886,28 EUR,
1803303 Košnja Nova vas - 886,28 EUR,
1803305 Martinovanje - Bukovci - 880 EUR.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Markovci,
- oziroma izvajajo programe in projekte, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Markovci,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva,
- da omogočajo članstvo občanom s področja Občine Markovci,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma program prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

4. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA: Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 75 % od vrednosti celotnega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve. V primeru neporabljenih sredstev se lahko sredstva razdelijo vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje, ne glede na število doseženih točk in sicer v višini največ 75 % od vrednosti celotnega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
V primeru, če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po tem razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk.

5. MERILA
5.1. MERILA - SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja
1. stalno prebivališče / sedež:
 • v občini 10 točk
 • izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
 • velik (za samo občino) 15 točk
 • srednji (za samo občino) 10 točk
 • lokalni (za posamezno naselje) 5 točk
 • ožji (interes prirediteljev) 2 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Markovci:
 • dva ali večkrat 10 točk
 • enkrat 5 točk
 • ne sodelujejo 0 točk
4. kvaliteta, realnost, preglednost - ocenjuje se vsebina programa, projekta oziroma dejavnosti, izvedljivost, cilji in namen programa so jasno opredeljeni:
 • v celoti 10 točk
 • delno 5 točk
 • ne 0 točk
5. promocija - program spodbuja k zdravemu načinu življenja:
 • občanov 10 točk
 • ne 0 točk
6. problematika projekta, programa oziroma dejavnosti:
 • aktualna 5 točk
 • ne 0 točk
Največje možno število točk: 60. Sofinancirani bodo programi dejavnosti, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 30 točk.

5.2. MERILA - SKLOP B: Skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci in drugo
1. stalno prebivališče / sedež:
 • v občini 10 točk
 • izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti:
 • velik (za samo občino) 15 točk
 • srednji (za samo občino) 10 točk
 • lokalni (za posamezno naselje) 5 točk
 • ožji (interes prirediteljev) 2 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Markovci:
        - dva ali večkrat 10 točk
        - enkrat 5 točk
        - ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Markovci:
 • mednarodni 5 točk
 • državni 4 točk
 • regijski 3 točk
 • občinski 2 točk
 • krajevni 1 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
 • v celoti 10 točk
 • delno 5 točk
 • ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
 • v celoti 10 točk
 • delno 5 točk
 • ne 0 točk
7. izobraževanje v okviru prijavitelja:
 • v korist promocije občine in razvoja podeželja 10 točk
 • v korist občanov 5 točk
 • v korist prijavitelja 1 točka
8. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
 • 25 % in več lastnih sredstev 10 točk
 • 21 % - 24 % lastnih sredstev 5 točk
 • 16 % - 20 % lastnih sredstev 4 točke
 • 11 % - 15 % lastnih sredstev 3 točke
 • 6 % - 10 % lastnih sredstev 2 točki
 • 0 % - 5 % lastnih sredstev 1 točka

Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 40 točk.

6. ROK IZVEDBE projektov mora biti do konca novembra 2010. Zadnji zahtevek za sofinanciranje skupaj z dokazili o porabi sredstev mora biti vložen do 10.12.2010.

7. VSEBINA PRIJAVE: Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je 12. april 2010. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Markovci.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - SKLOP A/B (navedba sklopa, na katerega se prijavlja prijavitelj). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

9. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

10. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2011 Občini Markovci dostaviti poročila o izvedbi programov.

11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


                                                                                                                                            Franc KEKEC
                                                                                                                                  Župan Občine Markovci

Priloga: icon Razpisna dokumentacija drugo 2010 (61.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 19. april 2010 08:05
 
} catch(err) {}