Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za izbor kulturnih projektov PDF natisni
Ponedeljek, 07. september 2009 10:54

Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.RS št. 13/2006) in Odloka o proračunu občine Markovci za leto 2009 (Uradni vestnik slovenskih občin št. 30/2008 in 11/2009) Občina Markovci objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov
oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2009

1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju občine Markovci za leto 2009.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v občini Markovci

  • projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja
  • projekt mora biti končan v letu 2009.


3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:

  • stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo…)
  • stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe
  • stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 11.412,11 EUR na proračunski postavki 1803501 Oprema kulturnih društev.Posamezni projekti bodo glede na razpoložljiva sredstva sofinancirani do največ 50 %.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi,  ki določajo izvrševanje proračuna.  Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 30.11.2009. Zaključno poročilo nabave mora biti oddano najkasneje do 21.12.2009.

6. Vsebina prijave: prijava mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezni program izpolniti ločeni obrazec.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do 5. oktobra 2009.  Vlogo za sofinanciranje oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Markovci ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: Ne odpiraj - prijava na razpis za izbor kulturnih projektov 2009.

8. Postopek obravnave vlog: Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.

9. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:
- delež lastnih sredstev 1-3 točke
a) najmanj 50 %, 1 točka
b) najmanj 60 %, 2 točki
c) najmanj 70 %, 3 točke

- množičnost števila nastopajočih 1-3 točke
a) do 10 nastopajočih, 1 točka
b) od 11 do 30 nastopajočih, 2 točki
c) nad 30 nastopajočih, 3 točke

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-3
a) vaški pevci, 1 točka
b) pevski zbori, 2 točki
c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov  in drugi, 3 točke

- nadomestilo dotrajane opreme 1 točka

Skupno je možno doseči 10 točk.

10. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani  dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci in na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si od dneva te objave do izteka prijavnega roka. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Občine Markovci, tel. 788-88-80.

Številka:  430-0034/2007
Datum:    3.9.2009

                                                                                                                              Franc KEKEC
                                                                                                                       Župan občine Markovci

Proliga: icon Izbor kulturnih projektov (48.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 05. januar 2010 13:00
 
} catch(err) {}