Glava

Razpis za 20. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, učencev osnovnih in dijakov srednjih šol PDF natisni
Torek, 24. april 2018 16:36

Številka: 224-0001/2018
Datum: 16. 4. 2018

SPVCP na območju Upravne enote Ptuj (predsednikom)
Osnovnim šolam na območju UE Ptuj (ravnateljem)
Srednjim šolam in Gimnaziji Ptuj (ravnateljem)

20. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU« UČENCEV OSNOVNIH IN DIJAKOV SREDNJIH ŠOL

Organizacijski odbor za izvedbo 20. medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« v Občini Markovci

 

R  A  Z  P  I  S  U  J  E

20. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE
»KAJ VEŠ O PROMETU«
ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL
.

Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:

a) učenci na kolesih,
b) učenci oziroma dijaki na mopedih (kolesih z motorjem - skuter).

Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 13.00 uri, v prostorih Osnovne šole Markovci, Markovci 33D, 2281 Markovci, na prometnem poligonu ter okoliških cestah pod pokroviteljstvom Občine Markovci.

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani SPVCP Občine Markovci, predstavniki Osnovne šole Markovci, policisti policijske postaje Ptuj, redarji medobčinskega redarstva,  predstavniki PGD Markovci, člani ZŠAM Ptuj, člani AMD Markovci, člani komisije za vozniške izpite Izpitnega centra Maribor - Ptuj, šola vožnje Prednost iz Ptuja.

I.

Na tekmovanju »Kaj veš o prometu« za učence s kolesi lahko sodelujejo štirje tekmovalci od 6. do 9. razreda, ki so bili na predhodnem šolskem tekmovanju »Kaj veš o prometu« najbolje uvrščeni, da so ali bodo v letu 2018 dopolnili 10 let, da imajo opravljen kolesarski izpit in v letu 2018 obiskujejo osnovno šolo. Osnovna šola lahko na tekmovanje pošlje štiri učence – tekmovalce z učiteljem – mentorjem prometne vzgoje. To velja tudi za podružnične šole.

Na tekmovanju »Kaj veš o prometu« za učence in dijake z mopedi lahko sodelujejo trije dijaki iz vsake srednje šole in gimnazije, ki v letu 2018 obiskujejo srednjo šolo in imajo veljavno vozniško dovoljenje »AM« kategorije.

Tekmovanja z mopedi (kolesi z motorjem) se lahko udeleži tudi en učenec iz osnovne šole, ki ima veljavno vozniško dovoljenje »AM« kategorije, da v šolskem letu 2017/2018 obiskuje osnovno šolo, da je na predhodnem razrednem ali šolskem tekmovanju dosegel prvo mesto.

Tekmovalci, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, ne bodo smeli nastopiti na tekmovanju.

II.

  • Tekmovanje »Kaj veš o prometu« za učence s kolesi obsega:

-       preverjanje teoretičnega znanja s pomočjo računalnika z vprašanji o cestno prometnih predpisih, opremi in vzdrževanju kolesa in etiki v prometu,

-       spretnostno vožnjo na poligonu,

-       ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah – ulična vožnja.

  • Tekmovanje »Kaj veš o prometu« za učence in dijake z mopedom obsega:

-       preverjanje teoretičnega znanja s pomočjo računalnika z vprašanji o cestno prometnih predpisih, opremi in vzdrževanju mopeda in etiki v prometu,

-       ocenjevalno vožnjo po javnih prometnih površinah – ulična vožnja,

-       spretnostno vožnjo na poligonu.

Kolesarji in vozniki mopedov (koles z motorjem) - tekmovalci smejo na ocenjevalno in spretnostno vožnjo le, če uporabljajo zaščitno čelado, imajo veljavno vozniško dovoljenje oz. kolesarsko izkaznico in tehnično brezhibno kolo oz. moped. Pred pričetkom praktičnega dela tekmovanja bo komisija preverila izpolnjevanje pogojev in tekmovalci, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni iz nadaljnjega tekmovanja. Shema ulične vožnje bo objavljena na spletni strani Občine Markovci in Osnovne šole Markovci najkasneje do 3. 5. 2018.

Tekmovalci si bodo lahko s spremstvom mentorjev in organizatorja tekmovanja ogledali tekmovalno progo in poligon, na katerem bo spretnostna vožnja pred tekmovanjem. Po ogledu tekmovalne proge bo v učilnicah opravljen teoretični preizkus znanja pod nadzorstvom članov komisije za vozniške izpite in učiteljev avto šole.

V času tekmovanja (od otvoritve  do zaključka) je vožnja s kolesi in mopedi po prireditvenih (tekmovalnih) površinah prepovedana, prav tako hoja med samim tekmovanjem.

Če tekmovalec in njegov spremljevalec ne upoštevata določil iz prejšnjega odstavka, je tekmovalec takoj diskvalificiran.

Za pregled tehnične brezhibnosti koles in mopedov ter ustrezne opremljenosti ter psihičnega stanja kolesarjev in voznikov (zaščitna čelada, kolesarska izkaznica, vozniško dovoljenje, opitost, itd.) je zadolžen član tekmovalne komisije (člani ZŠAM Ptuj).

O kršitvah in sankcijah odloča častno razsodišče, ki ga imenuje organizator tekmovanja.

III.

Tekmovalna komisija bo za izvedbo tekmovanja »Kaj veš o prometu« imenovala sodnike in sicer za:

-       teoretični preizkus znanja,

-       spretnostno vožnjo na poligonu,

-       izvedbo ocenjevalne vožnje po cestah.

a)    Ocenjevanje teoretičnega dela je predvideno glede na težavnost oziroma pomembnost posameznega vprašanja.

b)    Spretnostno vožnjo na poligonu bodo ocenjevali po predvidenem ocenjevalnem listu:

-       5 tč. – vsak dotik tal z nogo, vsak dotik mejne črte poligona ali črte v oviri s kolesom - za vsako kolo posebej,

-       10. tč. – vsak premaknjen ali podrt kegelj, deščico, palico ali ploščo, za vsako kolo s katerim zapelje z ovire, za ne podrto prvo palico ali podrti obe palici (ustavitev pri končni oviri)

-       30. tč. – za podrto celotno oviro, če podre ali vozi po oviri, ki ni na vrsti (pri kroženju v poligonu), če ne poizkusi prepeljati ovire – jo izpusti ali ne prevozi ovire po vrstnem redu.

Med ocenjevalno vožnjo so lahko mentorji ob poligonu.

c) Sodniki bodo ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah – ulični vožnji ocenjevali po ocenjevalnih listih;

-          30. tč. neupoštevanje znakov – označb – pravil, nepravilno razvrščanje – prehitevanje – nakazovanje smeri, izsiljevanje, predvidevanje, opazovanje, pozornost

-          20. tč. – tehnika vožnje, varnostna razdalja, neprimerna hitrost

-          10. tč. – počasna vožnja, zavijanje, dinamika vožnje, vozni – prometni pas, kolesarska steza, potiskanje kolesa.

Ocenjevanje je lahko na kontrolnih točkah ali iz avtomobila, ki vozi neposredno za tekmovalcem. Mentorju oz. spremljevalcu ni dovoljena vožnja v avtomobilu, ko se izvaja ocenjevalna vožnja za njegovega ali katerega koli drugega tekmovalca. Pri ocenjevalni vožnji je možna diskvalifikacija zaradi ogrožanja varnosti prometa ali povzročitve prometne nesreče.

Spremljevalci tekmovalcev lahko posredujejo vodstvu tekmovanja pripombe na napake pri sojenju. Pripombe morajo biti pisne in oddane najkasneje v 15-tih minutah po objavi začasnih rezultatov po posameznih panogah, razsodišču tekmovanja.

Tekmovalna komisija bo imenovala razsodišče, ki ga sestavljajo, član komisije za vozniške izpite Izpitnega centra Maribor-Ptuj in dva člana organizacijskega odbora. Člani razsodišča bodo zadolženi za nadzor nad potekom posameznih panog tekmovanja, pregled rezultatov, odločali pa bodo tudi o eventualnih spremembah pri poteku tekmovanja, diskvalifikacijah tekmovalcev, pritožbah oziroma pripombah tekmovalcev, njihovih spremljevalcev in sodnikov.

Razsodišče bo pisne pritožbe in pripombe obravnavalo med tekmovanjem, najkasneje pa 30 minut po zaključenem tekmovanju. Vse pritožbe ali pripombe, ki bodo oddane kasneje (15 minut po zaključku tekmovanj), ne bodo upoštevane.

Odločitev razsodišča je dokončna. Tekmovanje se zaključi s svečano razglasitvijo rezultatov. Pravne poti ni.

IV.

Nagrade:

Na tekmovanju »Kaj veš o prometu« za učence s kolesi:

-       prvi trije tekmovalci prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo,

-       tekmovalci od 1. do 10. mesta prejmejo diplomo,

-       tekmovalci od 11. mesta dalje priznanje za sodelovanje, ki se jim pošlje preko šol.

Na tekmovanju »Kaj veš o prometu« za tekmovalce z mopedi (kolesi z motorjem):

-       prvi trije tekmovalci zlato, srebrno ali bronasto medaljo,

-       tekmovalci od 1. do 10. mesta prejmejo diplomo,

-       tekmovalci od 11. mesta dalje prejmejo priznanje za sodelovanje, ki se jim  pošlje preko šol.

Rezultati ekip:

-       prve tri ekipe tekmovalcev – kolesarjev prejmejo pokale,

-       prve tri ekipe tekmovalcev – voznikov mopedov (koles z  motorjem), prejmejo pokale.

OPOMBA: pri ekipni uvrstitvi tekmovalcev – kolesarjev se ne upošteva rezultatov učencev, ki bodo eventualno tekmovali s kolesi z motorjem. Upoštevajo se samo popolne ekipe.

Organizator, pokrovitelj in drugi lahko na tekmovanju v soglasju s tekmovalno komisijo podelijo tudi druge praktične nagrade namenjene tekmovalcem.

V.

Osnovne šole MORAJO v skladu z novim On-line sistemom »KOLESAR« OPRAVITI NAJPREJ ŠOLSKO TEKMOVANJE in nato izbrane tekmovalce – kolesarje, ki se bodo udeležili medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, najkasneje do petka, 4. 5. 2018, oddajo svoje prijave tekmovalcev preko on-line aplikacije »KOLESAR«.

Osnovne šole, ki ne bodo prijavljene na tekmovanje preko aplikacije »KOLESAR«, ne bodo smele tekmovati.

Srednje šole prijavijo tekmovalce in spremljevalce, ki se bodo udeležili tekmovanja najkasneje do petka, 4. 5. 2018, oddajo svoje prijave tekmovalcev preko on-line aplikacije »KOLESAR«, ali s priloženim obrazcem – prijavnico in jo pošljejo na naslov Občina Markovci, Markovci 43 , 2281 Markovci ali skenirano v pdf obliki na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Spremembe tekmovalcev bodo iz upravičenih razlogov možne eno uro pred tekmovanjem.

Tekmovalna komisija bo opravila žreb startnih številk tekmovalcev en dan pred tekmovanjem. Organizator bo brezplačno zagotovil prehrano za vse tekmovalce in največ enega spremljevalca na ekipo. Tekmovalci bodo v času tekmovanja, t.j. od otvoritve do zaključka tekmovanj, nezgodno zavarovani pri zavarovalnici, s katero se sklene zavarovalna pogodba.

V času tekmovanj organizator tekmovanja zagotovi v osnovni šoli prisotnost zdravstvenega delavca, ki v primeru poškodb nudi tekmovalcem prvo medicinsko pomoč.

VI.

Stroške potovanja (eventualne dnevnice, prevoz) za tekmovalce in spremljevalce nosijo občinski sveti za preventivo in vzgojo ali šole, ki bodo tekmovalce napotile na tekmovanje.

Tekmovalci morajo imeti s seboj zdravstveno izkaznico, kolesarsko izkaznico oziroma vozniško dovoljenje in zaščitno čelado. V primeru slabega vremena naj imajo s seboj pelerino ali dežni plašč.

Tekmovalci morajo imeti pri sebi uporabniško ime in geslo za pristop k računalniškemu testiranju. Mentorji naj imajo gesla za člane svoje ekipe, če jih tekmovalci pozabijo.

Tekmovalci vozijo z lastnimi ali šolskimi kolesi oziroma mopedi.

Kolesa za spretnostno vožnjo na poligonu zagotovi organizator. S svojim kolesom ne bo možno tekmovati na poligonu.

Na tekmovanju bo obvezna uporaba zaščitnih čelad za vse tekmovalce, tako na ocenjevalni, kot na spretnostni vožnji. Priporočamo, da to določilo upoštevate že pri organiziranju razrednih ali šolskih oziroma občinskih tekmovanjih.

Vsem morebitne dodatne informacije lahko dobite pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Markovci, pri predsedniku Francu Kostanjevec tel. 041 327 027 ali pri članu organizacijskega odbora Janezu Strelec, tel. 041 539 518, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Franc Kostanjevec
Predsednik organizacijskega odbora

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija za 20. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, učencev osnovnih in dijakov srednjih šol (865.19 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 04. maj 2018 16:23