Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Namera o ustanovitvi služnostne pravice PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 12:16

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-00__/2018
Datum: 09.02.2018

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 9. 2. 2018, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Markovci namerava v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), po preteku te namere, ustanoviti odplačno služnostno pravico dostopa, hoje in vožnje z vsemi vozili na nepremičnini parc. št. 1001/5, k.o. (415) Bukovci in sicer na skrajnem zahodnem delu parcele v izmeri cca. 2 m x 3,7 m, po v naravi obstoječi poti, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 343/2, k.o. (415) Bukovci, na podlagi neposredne pogodbe.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan