Glava

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2018 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 12:04

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB-2, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12, 5/14 in 68/15), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17) in na podlagi sprejetega Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2018, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2018 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1803312 Kulturne dejavnosti – razpis v višini 40.000,00 EUR, skladno s programi za naslednje namene:

  • za varstvo naravne in kulturne dediščine,
  • za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov,
  • za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Pustne dejavnosti niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

II. PREDLAGATELJI:
Za kulturne dejavnosti po zakonu štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. Upravičenci po tem razpisu so društva, ki imajo sedež na območju Občine Markovci in so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu je:
- redno delovanje društva, ki temelji na splošnih podatkih o delovanju društva,
- stroški društvenih prostorov,
- delovanje društva in sicer aktivnosti na prireditvah, organizacija lastne prireditve oz. sodelovanje z drugim društvom in uvrstitve na domačih ali tujih prireditvah v preteklem letu.

Sredstva, dodeljena iz tega javnega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2018.

III. NAČIN PRIJAVE PROGRAMOV:
Programi morajo vsebovati natančen opis programa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je skupaj z podrobnejšimi navodili na voljo v papirnati ali elektronski obliki. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni morajo biti viri financiranja. Predlagatelji morajo predložiti tudi finančno poročilo za leto 2017 in navesti aktivnosti ter druge projekte, ki so jih izvedli v letu 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 15. marca 2018, do 12. ure, ne glede na to, ali je vloga oddana osebno ali preko pošte.

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddate po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: OBČINA MARKOVCI, Občinska uprava, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - KULTURNI PROGRAMI". Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

V. OBRAVNAVA VLOG:
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, bodo v roku prispele prijave ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, na podlagi česar bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v določenem roku 5 dni ne dopolni, se zavržejo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 30 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.

Številka: 410-0014/2018
Datum: 9. 2. 2018

Milan Gabrovec, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - JR kulturne dejavosti 2018 (85.58 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 20. marec 2018 13:35