Glava

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2018 PDF natisni
Torek, 21. november 2017 14:57

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 89. člena v skladu z 90. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 18. redni seji, dne 20. 11. 2017, sprejel

S K L E P
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Markovci za leto 2018

1.

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2018 traja do 5. decembra 2017. Do istega dne bo predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

4.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.


Številka: 410-0084/2017
Datum: 22. 11. 2016

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018 (1.27 MB)