Glava

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve podrobnega načrta).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 2. točki je naveden Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III), (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/13, 3/13- popravek, 5/14), (EUP MA10).

Zgoraj navedeni OPPN večinoma še ni v celoti realiziran, gradnja nekaterih objektov se še ni pričela.
Zaradi spremenjenih investicijskih namer investitorjev, načrtovana ureditev območja na nekaterih zemljiščih znotraj območja obrtne cone ne omogoča gradnje objektov, ki bodo prilagojeni potrebam in zahtevam investitorjev – lastnikov zemljiških parcel. Na območju sprememb in dopolnitev (ki sta v osnovnem OPPN opredeljeni kot parceli 3 in 4) je potrebno predvideti združitev obeh parcel in načrtovati namesto dveh objektov en sam nov objekt, ki bo imel tudi spremenjeno gradbeno mejo, spremenilo se bo tudi oblikovanje objekta. Potrebno je ustrezno korigirati grafični del podrobnega načrta. Dostop na območje in potek osnovnih prometnic znotraj območja ostaja nespremenjen – v skladu z veljavnim OPPN.

V skladu z določili 40. člena OPN je območje opredeljeno kot gospodarska cona – IG. V območju z namensko rabo IG je dovoljena podrobnejša namenska raba v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) – Priloga 1, točka 3.2.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta:
Pisno pobudo za začetek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) so podali lastniki parcel 289/12 in 289/13, obe k.o. 416 Nova vas pri Markovcih, v oktobru 2017. Spremembe in dopolnitve OPPN so pripravljene zaradi izraženih investicijskih namer lastnikov parcel. Na območju Sprememb in dopolnitev OPPN je potrebno umestiti objekt, ki bo v skladu s potrebami investitorja, in urediti gradbeno parcelo v skladu s trenutnimi potrebami lastnikov.

3.
(območje sprememb in dopolnitev prostorskega načrta)

Območje obravnavanih sprememb in dopolnitev podrobnega načrta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta z oznako EUP MA10. Območje sprememb in dopolnitev OPPN bo izvedena na površinah, ki pripadajo nepremičninam parc. št., 289/12 in 289/13, obe k.o. 416 Nova vas pri Markovcih. Površina celotnega območja sprememb prostorskega načrta meri 2,9 ha, povzeta po veljavnem OPPN.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec sprememb in dopolnitev podrobnega načrta pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt). Program opremljanja zemljišč izdela, če je to s predpisi zahtevano.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora. Sicer pa bo ureditev območja natančneje in z možnostmi dovoljenih odstopanj določil OPPN.

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Markovci.

5.
(roki za pripravo prostorskega akta)

 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta: november 2017.
 • Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu: november 2017.
 • Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta: 30 dni po objavi tega sklepa.
 • Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obvestila Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): 30 dni od prejema poziva.
 • Analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta:15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora (če je za podrobni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve (če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).
 • Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni. (V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
 • Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
 • Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 15 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu.
 • Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva (Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje.).
 • Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
 • Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
 • Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
 • Priprava končnega elaborata: 15 dni po objavi odloka.

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletirane podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenkah v dogovorjenem formatu.

6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

Nosilci urejanja prostora:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
 • Zavod za gozdove RS, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo);
 • Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
 • Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak);
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor
 • Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);
 • Občina Markovci, Markovci 43, Markovci (za področje prometa za občinske ceste);
 • RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (CPVO), Dunajska cesta 48 (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka CPVO).

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)

Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN ter stroške objav na krajevno običajen način in stroške soglasij financirajo investitorji v skladu s sorazmernim deležem (glede na velikost lastništva parcel). V ta namen sklenejo pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje podrobnih prostorskih načrtov. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

8.
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Markovci (www.markovci.si).

Številka: 3505-13/2017
Datum: 8. 11. 2017

Milan GABROVEC,
župan Občine Markovci

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00