Glava

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/7) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci (v nadaljevanju: SD ZN).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 1. točki je naveden Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci (Uradni list RS, št.110/00, 6/02, 63/03, 67/06, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/07, 28/08, 4/09, 1/11, 21/12, 1/14, 36/14, 34/15, 34/15 – obvezna razlaga), (EUP MA09).

Zgoraj navedeni ZN večinoma še ni v celoti realiziran, gradnja nekaterih objektov se še ni pričela.
Zaradi spremenjenih investicijskih namer investitorjev, ki so v tem času postali lastniki parcel, načrtovana ureditev območja na nekaterih zemljiščih znotraj območja obrtne cone ne omogoča graditev objektov, ki bodo namenjenih dejavnostim, ki so prilagojene potrebam in zahtevam investitorjev – lastnikov zemljiških parcel.
V posameznih objektih je potrebno umestiti nove dejavnosti in ponekod predvideti možnost drugačne parcelacije, kjer je razvidno, da gradnja velikih objektov ni več smiselna in se ponekod namesto njih zasnuje več manjših, ki bodo imeli vsak svojo parcelo. Načrtovati je potrebno tudi povečanje horizontalnih in vertikalnih gabaritov posameznih objektov, ki izhajajo iz potreb in želja investitorjev in so v skladu z izbrano dejavnostjo in konfiguracijo terena ter usklajeni s celotno zasnovo območja.
Območje sprememb in dopolnitev podrobnega načrta obsega sektorje (določene v SD ZN) s številkami: 1, 6, 13, 14, 22, 24, 26, 27, 40, 41.
S predvidenimi spremembami in dopolnitvami podrobnega prostorskega načrta so predvidene sledeče spremembe:

 • Sektor 40 in 41: na območju sektorja 40 (gozd) je predvidna umestitev 3 novih objektov višine do 25 m, dostopne ceste in dodatnih parkirnih mest. Na območju sektorja 41 (nekdanja gramoznica) je predvidena sprememba predvidenih postavitev objektov in poenostavitev gradbenih mej. Novi objekti so namenjeni proizvodni dejavnosti.
 • Sektor 26 in 27: predvidena je združitev obeh sektorjev ter združitev do sedaj predvidenih objektov. Višine objektov bodo do cca 15 m. Objekti bodo namenjeni proizvodni dejavnosti.
 • Sektor 22 in 24: predvidena je sprememba parcelacije na območju obeh sektorjev, sprememba postavitve objekta predvidenega na sektorju 24 in postavitev novega objekta na sektorju 22. Višine objektov bodo do cca 15 m. Objekti bodo namenjeni proizvodni dejavnosti.
 • Sektor 13 in 14: predvidena je sprememba parcelacije na obeh sektorjih - sektor 13 se razdeli na 2 dela, od katerih se en del pripoji sektorju 14. Spremeni se objekt predviden na sektorju 13 – se ustrezno zmanjša, preostali del se pripoji k objektu na sektorju 14. Višine objektov bodo do cca 15 m. Objekti bodo namenjeni proizvodni dejavnosti.
 • Sektorji 1 in 6: spremeni se oblikovanje objektov na obeh sektorjih, spremeni se dopustne dejavnosti na sektorju 1 iz obstoječe trgovske in gostinske v predvideno storitveno dejavnost.
 • Generalno se predvideva določitev pogojev za umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov. Potrebno je ustrezno korigirati grafični del podrobnega načrta. Dostop na območje in potek osnovnih prometnic znotraj območja ostaja nespremenjen – v skladu z veljavnim ZN.

V skladu z določili 40. člena OPN je območje opredeljeno kot gospodarska cona – IG. V območju z namensko rabo IG je dovoljena podrobnejša namenska raba v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) – Priloga 1, točka 3.2.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta:
Pisno pobudo za začetek priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci so podali lastniki parcel 258/40, 258/41, 258/47, 258/48, 265/29, 258/1, 258/5, 258/23, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6 in 265/28, vse k.o. 416 Nova vas pri Markovcih, v marcu in oktobru 2017.
Spremembe in dopolnitve ZN so pripravljene zaradi izraženih investicijskih namer lastnikov parcel. Na območju Sprememb in dopolnitev ZN je potrebno umestiti objekte, ki so v skladu s potrebami investitorjev, in urediti gradbene parcele v skladu s trenutnimi potrebami lastnikov.

3.
(območje sprememb in dopolnitev prostorskega načrta)

Območje obravnavanih sprememb in dopolnitev podrobnega načrta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta z oznako EUP MA09. Območje SD ZN obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10-del, 258/12, 258/14, 258/15, 258/17, 258/18, 258/19, 258/20, 258/23, 258/24, 258/25, 258/26, 258/27, 258/28, 258/29, 258/30, 258/31, 258/32, 258/33, 258/34, 258/35, 258/36, 258/37, 258/38, 258/39, 258/40, 258/41, 258/42, 258/44-del, 258/46, 258/47, 258/48, 262/3, 262/2, 264/4, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/15, 265/25, 265/26, 265/27, 265/28, 265/29, 265/30, 265/31, 272/4-del, 273/3-del, 276/2-del, 282/1-del, 282/9, 289/3, 289/8-del, 289/9-del, 289/10-del, 823/4-del, 823/5-del, 827/3-del, 827/4-del, 826/3, 826/4, vse k.o. 416 Nova vas pri Markovcih. Območje SD ZN se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni zaradi uskladitve meje z mejo območja EUP v OPN, uskladitve z namensko rabo in zaradi ostalih tehničnih uskladitev z dejansko izvedeno parcelacijo. Površina celotnega območja sprememb prostorskega načrta meri 13,87 ha, povzeta po veljavnem ZN.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec SD ZN pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt). Program opremljanja zemljišč izdela, če je to s predpisi zahtevano.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora. Sicer pa bo ureditev območja natančneje in z možnostmi dovoljenih odstopanj določil SD ZN.

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Markovci.

5.
(roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz)

 • Sklep o začetku priprave SD ZN: oktober 2017.
 • Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu: november 2017.
 • Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta: 30 dni po objavi tega sklepa.
 • Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obvestila Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): 30 dni od prejema poziva.
 • Analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta:15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora (če je za podrobni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve (če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).
 • Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni. (V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
 • Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
 • Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 15 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu.
 • Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva (Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje.).
 • Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
 • Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
 • Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
 • Priprava končnega elaborata: 15 dni po objavi odloka.

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletirane podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenkah v dogovorjenem formatu.

6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

Nosilci urejanja prostora:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
 • Zavod za gozdove RS, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo);
 • Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
 • Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak);
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor
 • Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);
 • Občina Markovci, Markovci 43, Markovci (za področje prometa za občinske ceste);
 • RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (CPVO), Dunajska cesta 48 (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka CPVO).

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD ZN)

Pripravo in izdelavo podrobnega prostorskega akta ter stroške objav na krajevno običajen način in stroške soglasij financirajo investitorji SD ZN v skladu s sorazmernim deležem (glede na velikost lastništva parcel). V ta namen sklenejo pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje podrobnih prostorskih načrtov. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

8.
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Markovci (www.markovci.si).

Številka: 3505-3/2017
Datum: 25. 10. 2017

Milan GABROVEC,
župan Občine Markovci

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00