Glava

Namera o ustanovitvi stavbne pravice PDF natisni
Ponedeljek, 09. oktober 2017 18:37

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0057/2017
Datum: 2.10.2017

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 2. 10. 2017, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Markovci namerava v skladu s četrtim odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), po preteku te namere, ustanoviti brezplačno stavbno pravico na nepremičnini parc. št. 490/5, k.o. (417) Markovci, za novogradnjo montažnih tribun ob nogometnem igrišču Markovci, katerih investitor je Športno društvo Markovci, za obdobje 99 let, na podlagi neposredne pogodbe o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice v korist Športnega društva Markovci.

Stavbna pravica se ustanovi na skrajnem severnem delu nepremičnine v velikosti 4 m x 20 m.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan