Glava

Javni poziv članom občinskega sveta Občine Markovci in političnim strankam za predlaganje kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta PDF natisni
Petek, 29. september 2017 11:43

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 041-0001/2017
Datum: 28.9.2017

Na podlagi Rokovnika Državne volilne komisije RS za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, št. 041-20/2017-1, z dne 13. 9. 2017 in Navodil Državne volilne komisije RS volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet, 041-20/2017-2, z dne 13. 9. 2017 ter v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV
članom občinskega sveta Občine Markovci in političnim strankam za predlaganje kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta


Državna volilna komisija RS je na podlagi Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, št. 041-20/2017-1, z dne 13. 9. 2017 in Navodil volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet, 041-20/2017-2, z dne 13. 9. 2017, med drugim pozvala občinske in mestne sveta, da v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 95/09-Odl. US in 21/13-ZFDO-F) izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta (v nadaljevanju elektorje) ter določijo kandidate za člane državnega sveta. Lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike (tj. elektorje) v volilno telo v skladu s svojimi pravili, s katerimi tudi določijo kandidate za člane državnega sveta.

V skladu z Zakonom o državnem svetu in Rokovnikom ter Navodili morajo občinski in mestni sveti najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature za člana državnega sveta.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov so v skladu z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) razpisane za sredo, 22. novembra 2017. Volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov se opravijo v volilnih enotah (VE-8 obsega med drugim tudi Občino Markovci), v katerih elektorji s tajnim glasovanjem izmed predlaganih kandidatov določijo člana državnega sveta.

Glede na navedeno je potrebno sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature za člana državnega sveta predložiti najpozneje do nedelje, 22. 10. 2017, do 24. ure.

Občina Markovci izvoli glede na število prebivalcev enega (1) elektorja. Vsak občinski svet pa lahko določi samo eno (1) kandidaturo za člana državnega sveta

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02; v nadaljevanju Pravila) v 2. členu določajo, da izvoli Občinski svet Občine Markovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
V skladu s 4. in 5. členom Pravil lahko vsak predlagatelj predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli in le enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata (v prilogi tega poziva).

Zakon o državnem svetu v 2. členu določa, da ima pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in ki ima stalno prebivališče v volilni enoti. V 13. členu zakon določa, da so lahko predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki samo osebe, ki imajo volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člane državnega sveta.

Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva člane Občinskega sveta Občine Markovci in politične stranke, da do vključno ponedeljka, 9. oktobra 2017, do 12. ure, posreduje predloge za kandidata za elektorja in za kandidata za člana državnega sveta. Predloge pošljite na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom »Predlogi za OVK – ne odpiraj«.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:

  • ime in priimek,
  • rojstne podatke,
  • podatke o prebivališču,
  • podatke o izobrazbi oz. poklicu ter zaposlitvi oz. statusu in
  • soglasje kandidata k predlogu kandidature.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu z označbo predlagatelja in ga poslala županu, ki bo seznam predložil v glasovanje Občinskemu svetu Občine Markovci. Za elektorja bo izvoljen kandidat, ki bo prejel največ glasov. Za kandidata za člana državnega sveta se določi kandidat, ki bo prejel največ glasov.


Franc ROŽANC
predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Priloga:
icon Izjava - elektor in kandidat za DS (29.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 29. september 2017 12:00