Glava

Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 25. september 2017 08:58

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Datum: 22. 9. 2017

Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odločba US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09) Občina Markovci daje

OBVESTILO
o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci

V nadaljnjem besedilu se za prostorski akt, naveden v naslovu tega obvestila (občinski prostorski načrt Občine Markovci), uporablja kratica OPN. OPN je bil sprejet z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 29/17 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci). Sprejeta je bila še obvezna razlaga prvega odstavka 96. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, ki je bila objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 41/17.

Z uveljavitvijo OPN so prenehali veljati predhodno veljavni občinski prostorski akti, ki so navedeni v 97. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci. OPN velja na večinskem območju Občine Markovci, ne velja pa na naslednjih območjih predhodno sprejetih podrobnih prostorskih aktov: na območju gospodarske cone Novi Jork (severovzhodno od občinskega središča Markovci v katastrski občini Nova vas pri Markovcih), na območju Ptujskega jezera (na območju jezera velja medobčinski prostorski akt, ki sta ga sprejeli Občina Markovci in Mestna občina Ptuj), na območju lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina – Ormož ter na območju državnega prostorskega načrta za daljnovod 2x400 kV Cirkovce – Pince (veljavni akti za navedena območja so navedeni v 98. in 99. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci).

1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v OPN

Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-218/2011/7 z dne 19. 3. 2012 je za OPN bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Po navedeni odločbi je sestavni del postopka CPVO tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN v naravo na varovana območja. Za potrebe postopka CPVO je bilo izdelano:

  • okoljsko poročilo, ki ga je izdelal OIKOS, pod št. projekta 1414, datum okoljskega poročila: februar 2014, oktober 2014 (v nadaljnjem besedilu se za navedeno okoljsko poročilo uporablja pojem okoljsko poročilo),
  • dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na varovana območja, ki ga je izdelal OIKOS, pod št. projekta 1414/12 z datumom: februar 2014, oktober 2014.

V okoljskem poročilu so presojani vplivi izvedbe OPN na okolje za naslednje segmente okolja: zrak in podnebne spremembe, hrup, vode (površinske in podzemne vode), poplavna varnost, narava (rastlinstvo in živalstvo, Natura 2000 in zavarovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja (EPO)), kulturna dediščina, raba naravnih virov, elektromagnetno sevanje, varovanje zdravja ljudi. Po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) se ocena posledic učinkov izvedbe OPN ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih: A (ni vpliva / pozitiven vpliv), B (nebistven vpliv), C (nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov), D (bistven vpliv), E (uničujoč vpliv), X (ugotavljanje vpliva ni možno).

Ocene posledic izvedbe OPN velikostnih razredov A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe OPN sprejemljivi, pri čemer se z oceno B ocenjujejo vplivi s povsem splošnimi ukrepi za omilitev, z oceno C pa se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe OPN velikostnih razredov D in E pomenita, da vplivi izvedbe OPN niso sprejemljivi.

Ocene vplivov izvedbe OPN na posamezne segmente okolja so naslednje:

  • zrak in podnebne spremembe, hrup, elektromagnetno sevanje: ocena B,
  • vode (površinske in podzemne vode), poplavna varnost, narava, kulturna dediščina, raba naravnih virov, varovanje zdravja ljudi: ocena C.

Navedeno pomeni, da je realizacija OPN sprejemljiva ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za segmente okolja, za katere je vpliv izvedbe OPN na okolje ocenjen z oceno C, to je za naslednje segmente okolja: vode (površinske in podzemne vode), poplavna varnost, narava, kulturna dediščina, raba naravnih virov, varovanje zdravja ljudi. V nadaljnjem besedilu prve točke tega obvestila je podana vključenost okoljevarstvenih zahtev v OPN (podana je vključenost omilitvenih ukrepov v OPN za sestavine okolja, za katere okoljsko poročilo podaja oceno C (z oceno C se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov)).

Več o Obvestilu o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci si lahko prenesete v prilogi.

Priloga:
icon Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (1.47 MB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 12. oktober 2017 09:19