Glava

Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci, II. razpis - KOREKCIJA z dne 28.08.2017 PDF natisni
Torek, 22. avgust 2017 14:33

Občina Markovci je dne 18. 07. 2017 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik Občina Markovci, Markovci 43,2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN007103/2017-W01«, korekcija »JN007103/2017-K01«, št. JN pri naročniku 430-0003/2017.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del. Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Markovci.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do vključno 30.08.2017, najkasneje do 10. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa v sprejemni pisarni Občine Markovci. Ponudbe, poslane po pošti, morajo na naslov naročnika prispeti do roka, navedenega v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: PONUDBA, NE ODPIRAJ! JAVNO NAROČILO: »JP Markovci (za GD), II. razpis«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ovojnica naj bo označena, kot izhaja iz obrazca ovojnice (OBR-1).

Prepozno predloženo ponudbo bo naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 izločil iz postopka odpiranja ponudb in jo po končanem odpiranju ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.

Pridobitev razpisne dokumentacije - razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva na portalu Občine Markovci (http://www.markovci.si/) ter je v tem delu brezplačna.

Naročnik javnega naročila je Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
Kontaktna oseba: Branko Zorko
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

S spoštovanjem!

Občina Markovci,
Milan GABROVEC, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - JP Markovci (za GD), II. razpis - Korekcija (5.56 MB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 25. september 2017 10:33