Glava

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 12:37

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 15. redni seji, dne 31. 5. 2017, sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE MARKOVCI

1  SLOŠNE ODLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Občina Markovci s tem odlokom sprejme občinski prostorski načrt Občine Markovci.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Občinski prostorski načrt Občine Markovci (v nadaljevanju OPN), vsebuje strateški in izvedbeni del.

(2) Strateški del OPN opredeljuje:

 1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 2. zasnovo prostorskega razvoja občine,
 3. zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
 4. zasnovo poselitve, z območji naselij, razpršene,
 5. usmeritve za prostorski razvoj občine.

(3) Izvedbeni del OPN opredeljuje:

 1. enote urejanja prostora,
 2. območja namenske rabe prostora,
 3. prostorske izvedbene pogoje,
 4. prostorske izvedbene pogoje za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

(4) OPN obsega tekstualni in grafični del ter obvezne priloge OPN in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

(5) Tekstualni del OPN vsebuje besedilo s prilogami,

(6) Grafični del OPN vsebuje kartografsko gradivo strateškega in izvedbenega dela odloka.

Kartografsko gradivo strateškega dela vsebuje:

 1. zasnova prostorskega razvoja občine (M 1 : 25.000),
 2. zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 25.000),
 3. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter območja naselij z območji razpršene gradnje in razpršene poselitve (M 1 :25.000),
 4. usmeritve za razvoj v krajini (M 1 : 25.000),
 5. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1 : 25.000).

Kartografsko gradivo izvedbenega dela vsebuje:

 1. pregledna karta Občine Markovci z razdelitvijo na liste (M 1 : 25.000),
 2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 25.000),
 3. prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1 : 5.000),
 4. prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 5.000).

(7) Obvezne priloge odloka o OPN vsebujejo:

 1. izvleček iz hierarhično višjih aktov (SPRS, PRS, DPA, pomen kratic je določen v naslednjem členu),
 2. prikaz stanja prostora,
 3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
 4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 5. obrazložitev in utemeljitev OPN,
 6. povzetek za javnost,
 7. okoljsko poročilo.

Več o odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci in priloge k odloku si lahko prenesete v prilogi.

Priloga:
icon Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci s prilogami (1.71 MB)

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21. junij 2017 13:06