Glava

Sajenje vinske trte – obvezna pridobitev dovoljenja za zasaditev in možnost uveljavljanja podpore PDF natisni
Torek, 09. maj 2017 11:29

1.) DOVOLJENJE ZA ZASADITEV VINSKE TRTE (kratka predstavitev)

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti vinogradi, ki so manjši od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi družini.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo sajenje novega vinograda (npr. za sajenje jeseni 2017 ali spomladi 2018 je treba vlogo vložiti do 30. 6. 2017). Vloge za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčitve vinograda, pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda.

V vlogi se navede podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti, ki se bo zasadila, in pa podatke o vinogradu v krčitvi, če se bo predhodno izvedla krčitev obstoječega vinograda. Podatek o lokaciji je grafični prikaz zemljišča, ki se vriše na upravni enoti.
Vlogo se lahko odda tudi na tem obrazcu.

Na podlagi vloge za izdajo dovoljenja upravna enota izda: - Dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte (za površino, ki je enaka površini vinograda, ki se krči) in/ali - Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (za novo površino, na kateri se sadi nov vinograd oz. se širi obstoječi vinograd).

2.) PODPORE ZA SAJENJE VINSKE TRTE

2.1) Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, je možno uveljavljati PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV.

Ta vključuje:

 • zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let, mlajši pa le, če je bil uničen zaradi naravne nesreče ali posledic izrednih vremenskih pojavov, ali
 • zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši kot 5 let ali starejši kot 15 let. Podporo lahko uveljavljajo pridelovalci, ki:
 • -prestrukturirajo najmanj 0,1 ha strnjene površine,
 • obdelujejo skupaj s površino, ki je predmet prestrukturiranja, najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma 0,6 ha vinogradov na območju vinorodnih okolišev Kras, Dolenjska, Bela krajina in Prekmurje ter vinorodnega podokoliša Haloze,
 • imajo za to prestrukturiranje izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte s strani upravne enote (razen v primeru zamenjave sort s precepljenjem).

Vlogo za podporo se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, med 1. aprilom in 15. junijem pred letom, v katerem se bo izvedlo prestrukturiranje (kar pomeni, da je potrebno za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018 vlogo vložiti do 15. junija 2017), pri tem je pomembno, da ima pridelovalec že pred oddajo vloge izdano dovoljenje za zasaditev te površine.
POMEMBNO: Po oddaji vloge za podporo opravi Agencija ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore.

Za pridobitev podpore je potrebno med 1. aprilom in 15. junijem v letu izvedbe prestrukturiranja na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, poslati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje (za prestrukturiranje, ki se izvaja spomladi 2018, je treba izjavo poslati do 15. junija 2018). Če ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore prestrukturiranje še ni zaključeno, mora pridelovalec na poziv ARSKTRP položiti varščino v višini 80 % predvidene podpore, ki se pridelovalcu vrne po zaključenem prestrukturiranju (prestrukturiranje je treba zaključiti najpozneje v dveh letih po prejemu podpore).
V primeru, da za zaključitev prestrukturiranja manjka le še postavitev opore, ima pridelovalec tri možnosti:

 • ali se temu delu podpore odpove,
 • ali za ta del podpore položi varščino v višini 80 % predvidene podpore,
 • ali pa se že ob oddaji vloge za podporo opredeli, da bo podporo za oporo uveljavljal pozneje.


Obrazec, na katerem se odda vloga za podporo in izjava o uveljavljanju podpore, se dobi:

 • na spletni strani MKGP,
 • na spletni strani ARSKTRP in
 • pri kmetijskih svetovalcih, ki pokrivajo področje vinogradništva.
 • ali pa se že ob oddaji vloge za podporo opredeli, da bo podporo za oporo uveljavljal pozneje.

Pomembno je, da se na izjavi o uveljavljanju podpore navede površina, na kateri je/bo dejansko izvedeno prestrukturiranje.

Po prejemu izjave o uveljavljanju podpore ARSKTRP opravi ogled prestrukturirane površine, ki je osnova za izplačilo podpore. O času ogleda ARSKTRP obvesti pridelovalca (pisno ali po telefonu). Pri ogledu mora biti prisotna oseba, ki je oddala vlogo za podporo oziroma oseba, ki jo pridelovalec za to pisno pooblasti.

2.2.) Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za novo zasaditev vinske trte, pa je možno uveljavljati podporo v okviru ukrepov za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa razvoja podeželja 2014-2020. Informacije o pogojih in javnih razpisih so na voljo na http://www.program-podezelja.si.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zadnjič posodobljeno Torek, 09. maj 2017 11:44