Glava

Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Torek, 11. april 2017 11:38

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0006/2017
Datum: 11.04.2017

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 11. 4. 2017, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, na nepremičninah parc. št. 1001/18 in parc. št. 1001/9, obe k.o. (415) Bukovci, ustanoviti brezplačno služnostno pravico izgradnje zemeljskega NN kablovoda ter služnostno pravico neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na objektu NNO iz TP Bukovci 3, izvod 1, vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist Elektro Maribor d.d., matična št. 5231698, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan