Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javna dražba premičnin PDF natisni
Petek, 17. marec 2017 14:01

Osnovna šola Markovci, Markovci 33/d, 2281 Markovci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) oklicuje

JAVNO DRAŽBO PREMIČNIN

Javna dražba premičnin bo potekala v OŠ Markovci, dne 3. aprila 2017 z začetkom ob  19. uri, v prostorih OŠ  Markovci.

Predmet prodaje:

Zap. št.

Št. kosov

Predmet prodaje (opis, dimenzije)

Izklicna cena v EUR

1.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

2.

4

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

3.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos

4.

8

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos

Najnižji znesek višanja je 5 EUR.

Premičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.

Možen je nakup posameznega kosa ali več kosov skupaj.

Ogled premičnin je možen dne 30. 3. 2017 na sedežu OŠ Markovci, Markovci 33/d, 2281 Markovci, po predhodnem dogovoru z ravnateljem OŠ Markovci (g. Ivan Štrafela), telefon: 041 458 218.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnina se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Kupec bo takoj po javni dražbi pozvan, da v roku 15 dni sklene kupoprodajno pogodbo.

Kupec mora kupnino plačati na račun OŠ Markovci, št. SI 56 011006000044546, št. sklica  SI002017, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupljene premičnine je kupec dolžan prevzeti najkasneje v roku 3 dni od plačila kupnine.

Oklic javne dražbe je objavljen na spletni strani OŠ Markovci in Občine Markovci.

Markovci, dne 17. marec 2017

OŠ Markovci,
Ravnatelj mag. Ivan Štrafela

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. marec 2017 14:10
 
} catch(err) {}