Glava

Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci PDF natisni

Občina Markovci je dne 15. 03. 2017 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik Občina Markovci, Markovci 43,2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN001909/2017-W01«, št. JN pri naročniku 430-0002/2017.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.
Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Markovci.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do vključno 05. 04. 2017, najkasneje do 10. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa v sprejemni pisarni Občine Markovci. Ponudbe, poslane po pošti, morajo na naslov naročnika prispeti do roka, navedenega v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: PONUDBA, NE ODPIRAJ! JAVNO NAROČILO: »JP Markovci (za GD)«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ovojnica naj bo označena, kot izhaja iz obrazca ovojnice (OBR-1).

Prepozno predloženo ponudbo bo naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 izločil iz postopka odpiranja ponudb in jo po končanem odpiranju ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.

Pridobitev razpisne dokumentacije - razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva na portalu Občine Markovci (http://www.markovci.si/) ter je v tem delu brezplačna.

Naročnik javnega naročila je Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
Kontaktna oseba: Branko Zorko
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

S spoštovanjem!

Občina Markovci,
Milan GABROVEC, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - JP Markovci (za GD) (5.56 MB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 10. april 2017 13:32
 

List iz Markovcev - arhiva glasil

Leto 2017

List iz Markovcev, leto izdaje 2017

Leto 2016

List iz Markovcev, leto izdaje 2016

Leto 2015

List iz Markovcev, leto izdaje 2015

Leto 2014

List iz Markovcev, leto izdaje 2014

Leto 2013

List iz Markovcev, leto izdaje 2013

Leto 2012

List iz Markovcev, leto izdaje 2012

Leto 2011

List iz Markovcev, leto izdaje 2011

Leto 2010

List iz Markovcev, leto izdaje 2010

Leto 2009

List iz Markovcev, leto izdaje 2009

Leto 2008

List iz Markovcev, leto izdaje 2008

Leto 2007

List iz Markovcev, leto izdaje 2007

Leto 2006

List iz Markovcev, leto izdaje 2006

} catch(err) {}