Glava

Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem PDF natisni
Četrtek, 11. junij 2009 15:21
 
Občina Markovci na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL in 57/08), 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 73/08-sklep in 8/09-sklep) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
 
I. PREDMET RAZPISA
1.1. Občina Markovci razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem. Upravičencu bo stanovanje oddano v najem za nedoločen čas. Prosto stanovanje bo upravičencu dodeljeno na podlagi prednostnega reda, ki bo izdelan na podlagi tega razpisa.
Predmet razpisa je:
-    dvosobno stanovanje - STANOVANJSKA ENOTA 1 na naslovu Borovci 44, 2281 Markovci.

Stanovanjska enota 1 se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Borovci 44, p. Markovci in je ločena od stanovanjske enote 2 s souporabo predprostora, kopalnice, pomožnih prostorov (shrambe in gospodarskega objekta) ter pripadajočega dvorišča.

Lastnik in najemodajalec stanovanja je Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, s katero bo tudi sklenjena najemna pogodba.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje opredeljene v tem razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik).

1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

Najemnina za neprofitno stanovanje, primerljivo stanovanjski enoti 1 (po velikosti, standardu itd.), znaša po veljavni zakonodaji 54,73 EUR.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.

1.3. Površina STANOVANJSKE ENOTE 1 znaša skupno 24,30 m², površina skupnih stanovanjskih prostorov (kopalnica in WC ter predprostor) pa znaša 8,91 m². Stanovanjska enota 1 zajema dve sobi in mini kuhinjo.

II. RAZPISNI POGOJI
2.1. Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Markovci.

2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa (tj. v letu 2008) ne presegajo:
Velikost gospodinjstva. Dohodek ne sme presegati naslednjih % od povprečno neto plače* v državi  

Velikost gospodinjstva Dohodek ne sme presegati naslednjih % od povprečno neto plače* v državi
  % Meja dohodka
A 200 do 1843,38 EUR
2-člansko 250 do 2.304,23 EUR
3-člansko 315 do 2.903,32 EUR
4-člansko 370 do 3.410,25 EUR
5-člansko 425 do 3.917,18 EUR
6-člansko 470 do 4.331,94 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
* Opomba: Upošteva se povprečna neto plača za mesec marec 2009, ki je po podatkih Statističnega urada RS znašala 921,69 EUR.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer, ki vplivajo na prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem, so določeni v obrazcu, ki je priloga pravilnika.
Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo pred kategorijami prosilcev iz 6. člena pravilnika prednost prosilci z manjšim številom zaposlenih in osebe, ki živijo v slabših socialno zdravstvenih razmerah in se morajo iz sedanjega stanovanja izseliti na podlagi sodne odločbe ter nimajo drugega primernega stanovanja.

IV. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, oddajo pisno vlogo v času od 15.6.2009 do 30.6.2009 osebno v sprejemni pisarni Občine Markovci vsak dan v času delovnih ur ali jih pošljejo priporočeno po pošti s pripisom "javni razpis - neprofitna stanovanja".
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07) v višini 17,73 EUR, razen prosilcev, ki so oproščeni plačila upravnih taks (posamezniki v slabih premoženjskih razmerah).
Upravna taksa v znesku 17,73 EUR se plača s plačilnim nalogom na TRR Občine Markovci SI56 0136 8010 0017 763, odprt pri Banki Slovenije, ali na Občini Markovci, katerega fotokopija se nalepi na vlogo.

Vloge bo Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, sprejemala do vključno 30.6.2009 do 12. ure. Datum velja tudi za vloge, prispele po pošti.

K pisni vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni člani gospodinjstva oziroma osebe, ki bodo s prosilcem živele v neprofitnem stanovanju, priložiti naslednje listine:

  • zadnjo odločbo o odmeri dohodnine za leto 2008 za vse zavezance v gospodinjstvu (kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče, socialne pomoči, itd.),
  • potrdilo o plačilu upravne takse v višin 17,73 EUR (ne velja za prosilce, ki so po ZUT oproščeni plačila upravne takse),
  • sodno odločbo, s katero je sodišče razsodilo, da se mora prosilec izseliti iz sedanjega stanovanja.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa.

V. SPLOŠNE DOLOČBE
Komisija za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi priloženih dokazil. Komisija si lahko sedanje stanovanjske razmere prosilca tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o ugoditvi oziroma zavrnitvi vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo vloži pisno ali ustno na zapisnik na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. O pritožbi odloča župan Občine Markovci. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Markovci vsak dan v času uradnih ur.

 

Markovci, 11. junij 2009                                                                                                  Franc KEKEC
Številka:    3523-0001/2009                                                                                       Župan občine MarkovciZadnjič posodobljeno Petek, 19. marec 2010 13:06