Glava

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci PDF natisni
Ponedeljek, 20. februar 2017 14:10

Občina Markovci objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa Občinskega sveta Občine Markovci št. 478-0034/2016, z dne 15. 6. 2016, naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje – nepremičnine v k.o. (414) Stojnci in sicer:

 • parc. št. *45, v izmeri 1.065 m² (stavbišče s stavbo),
 • parc. št. 164/1, v izmeri 1.876 m² (njiva) in
 • parc. št. 166, v izmeri 1.576 m² (njiva),

Nepremičnine predstavljajo kmetijo na naslovu Stojnci 62, 2281 Markovci in se prodajajo kot celota.

3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je določena na podlagi uradne cenitve, upoštevaje 15% znižanje cene v skladu z zakonom in znaša skupaj 23.715,00 EUR.

V ceno nepremičnine ni vključen davek na promet nepremičnin (v višini 2%), ki ga plača kupec; kupec plača tudi vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva ter stroške cenitve nepremičnin.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) pisna oddaja ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb;

b) nakup po načelu videno – kupljeno;

c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. SI56 0110 0010 0016 830. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;

č) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

 • ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
 • navedbo nepremičnin;
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
 • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
 • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
 • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
 • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
 • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
 • izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
 • izjavo o vezanosti na ponudbo do 30. 4. 2017.

d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.

Nepremičnina so proste vseh bremen.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15. 3. 2017, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Stojnci«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v petih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci, v primeru, da je več občanov Občine Markovci, pa ima prednost tisti, ki je prvi oddal ponudbo.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti), je komisija ne bo upoštevala.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

Številka: 478-0034/2016
Datum: 20.2.2017

Milan Gabrovec, prof.
župan

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 16. marec 2017 19:26
 
} catch(err) {}