Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Seznam upravičencev do neprofitnega stanovanja v Markovcih PDF natisni
Sreda, 16. marec 2016 23:33

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in v skladu z drugim odstavkom 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US, 18/07 Skl.US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 87/11, 90/09-Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11-Odl.US in 40/12-ZUJF) ter 24. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14; v nadaljevanju: pravilnik) objavljam v zadevi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem z dne 12. 2. 2016 naslednji

SEZNAM
upravičencev do neprofitnega stanovanja v Markovcih

Z Javnim razpisom za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem z dne 12. 2. 2016 sta bili oblikovani dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za prosilce, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine
  • lista B za prosilce, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja št. 24.E, 2,5 sobno, v IV. etaži, na naslovu Markovci 33, 2281 Markovci, v skupni izmeri 93,70 m², v najem je upravičena:

  • Andreja MARTINEC, Markovci 33, 2281 Markovci, ki je oddala prijavo na listo A.

Drugih prijav, razen prijave upravičenke, ni bilo.

Z upravičenko se sklene ustrezna najemna pogodba.

Številka: 352-0001/2016
Datum: 16. 3. 2016

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 05. maj 2016 00:29
 
} catch(err) {}