Glava

Javni poziv kulturnim društvom in posameznikom s področja kulturnih dejavnosti v Občini Markovci za predlaganje kandidata za imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD Ptuj PDF natisni
Ponedeljek, 29. februar 2016 22:16

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI

Datum: 29. 2. 2016

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 24. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV
kulturnim društvom in posameznikom s področja kulturnih dejavnosti v Občini Markovci za predlaganje kandidata za imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD Ptuj

Statut Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) v prvi alineji drugega odstavka 24. člena določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja med drugim občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij.

Župan Občine Markovci je dne 12. 2. 2016 prejel poziv Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, da najpozneje do 15. 4. 2016 predlaga kandidata za člana sveta območne izpostave zaradi prenehanja štiriletnega mandata dosedanjim članom Območne izpostave JSKD Ptuj. Mandat se izteka tudi članici sveta iz Občine Markovci, Patriciji Bezjak, stan. Bukovci 173/b, Markovci.

Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD z dne 10. 5. 2011 (v nadaljevanju: pravilnik) v drugem odstavku 2. člena določa, da se število članov sveta območne izpostave, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, se oblikuje po naslednjih merilih: vsaka lokalna skupnost predlaga v svet območne izpostave enega predstavnika; lokalna skupnost, v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike.
Glede na navedeno Občina Markovci predlaga oz. imenuje enega (1) predstavnika.
V skladu s tretjim odstavkom 3. člena pravilnika samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva kulturna društva in posameznike s področja kulturnih dejavnosti v Občini Markovci, da do vključno ponedeljka, 7. marca 2016, do 12. ure, posredujete predloge za kandidata za člana sveta Območne izpostave JSKD Ptuj. Predloge pošljite na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom »Predlogi – Svet JSKD Ptuj«. Tudi predlogi, poslani po pošti, morajo na navedeni naslov prispeti do določenega roka.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:

  • ime in priimek,
  • rojstne podatke,
  • podatke o prebivališču,
  • podatke o vrsti in stopnji strokovne izobrazbe ter o zaposlitvi,
  • kontaktne podatke in
  • soglasje kandidata (na priloženem obrazcu).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave JSKD Ptuj ter ga predložila Občinskemu svetu Občine Markovci.

Predsednik komisije:
Franc ROŽANC, l. r.

Priloga:
Zadnjič posodobljeno Sreda, 20. april 2016 13:10
 
} catch(err) {}