Glava

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem PDF natisni
Petek, 12. februar 2016 17:49

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11-Odl.US, 87/11, 40/11-ZUPJS-A in 40/12-ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/11-ZSVarPre-A in 57/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05-popr.), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 40/11, 79/15 in 19/15), Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci,

objavlja

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

I.

PREDMET RAZPISA

1.1.
OObčina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, (v nadaljevanju: razpisnik), razpisuje oddajo v najem enega neprofitnega najemnega stanovanja ( 2,5 sobno stanovanje št. 24.E, v IV. etaži, Markovci 33, Markovci, v izmeri 93,70 m2), ki bo uspelemu upravičencu oddano v najem predvidoma v februarju 2016.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine;
  • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Razpisano stanovanje bo predvidoma namenjeno za oddajo v najem prosilcu, ki je glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščen plačila lastne udeležbe in varščine in se bo uvrstil na listo A.

V kolikor prosilca iz prejšnjega odstavka ne bo, bo stanovanje namenjeno za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ter se bodo uvrščali na listo B.

Stanovanje je na lokaciji v Občini Markovci, v naselju Markovci. Lastnik stanovanja je Občina Markovci. Najemnik bo najemno pogodbo sklenil z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

Rok oddaje vloge: do vključno 17.02.2016

Več o javnem razpisu si preberite v prilogi: Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Prilogi:
icon Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (126.5 kB)
icon Vloga za oddajo neprofitnega stanovanja v najem (129.5 kB)

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Markovci, vsak dan v poslovnem času občinske uprave ali na tel. 02/788 88 87.

Številka: 352-0001/2016
Datum: 12. 2. 2016


Milan GABROVEC prof.
župan

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 18. februar 2016 21:02
 
} catch(err) {}