Glava

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2016 PDF natisni
Ponedeljek, 04. januar 2016 16:38

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12, 28/12-popr. in 68/15), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/15) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2016, Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2016

Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2016 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2016 v skupni višini 60.000,00 € iz proračunske postavke 1805100 Športne dejavnosti – po razpisu, in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina in obseg sredstev za leto 2016 EUR %
1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.400,00 4
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 13.200,00 22
3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 4.800,00 8
4. Športna rekreacija 4.500,00 7,5
5. Športne prireditve 3.000,00 5
6. Kakovostni šport 30.000,00 50
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.100,00 3,5
SKUPAJ: 60.000,00 100

a) Pogoji in merila za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveza športnih društev, osnovna šola z enoto vrtca in zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Markovci in delujejo na območju Občine Markovci,
- so registrirani vsaj eno leto,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih in
- občini redno ob koncu vsakega koledarskega leta dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.

Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

Vloge morajo vsebovati:
- izpolnjen obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2016),
- dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

b) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80 oziroma v tajništvu občinske uprave.

c) Rok in način prijave
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 25. 01. 2016, do 12.00 ure, v zaprti kuverti s pripisom: »Razpis – šport 2016«, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

d) Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12, 28/12-popr. in 68/15), in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge ne bodo formalno popolne, da jih dopolnijo. Komisija pripravi končni predlog prejemnikov sredstev, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 30 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Markovci sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Številka: 410-0001/2016
Datum: 4. 1. 2016

Milan Gabrovec, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - JR šport 2016 (328.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 02. februar 2016 14:34
 
} catch(err) {}