Glava

Razpis kmetijstvo 2009 PDF natisni
Petek, 24. april 2009 09:37

OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, 2281 Markovci, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.23/07) ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, št 30/2008)

RAZPIS o dodeljevanju državnih pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Markovci


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Markovci, po pravilih za "skupinske izjeme" in "de minimis", za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
2. Pomoč pri  plačilu zavarovalnih premij,
3. Pomoč pri spodbujanju kakovostnih kmetijskih proizvodov,
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
6. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.


II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Markovci  za leto 2009 v okvirni višini  30.000,00 EUR.

Dodelitev pomoči - skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo                              okvirna višina      20.000  EUR,
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij                                                                     okvirna višina        2.500  EUR,
3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov                                okvirna višina           300  EUR,
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju                                      okvirna višina        2.000  EUR,

Dodelitev pomoči- de minimis:
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in  trženje proizvodov in storitev
    s kmetij                                                                                                  okvirna višina          5.200 EUR,


Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi in višini finančnih sredstev odloči Odbor za gospodarske dejavnosti pri Občinskem svetu občine.


A. DODELITEV POMOČI- SKUPINSKE IZJEME

1. POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Pomoč se dodeli za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.


Upravičeni stroški za primarno kmetijsko proizvodnjo:
Posodabljanje, adaptacija, gradnja zmogljivosti :
-    stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
-    stroški graditve, prenove, adaptacije gospodarskih objektov kmetije,
-    stroški razširitve, posodobitve ter pridobivanje novih zmogljivosti v primarni kmetijski  dejavnosti,
-    stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda "Nitratna direktiva"),
Zemljišča:
-    nakup kmetijskih zemljišč do 10% vrednosti naložbe v primeru izgradnje hleva in širitve kmetijske  proizvodnje,
Oprema:
-    stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
-    stroški za nakup opreme hlevov,
-    stroški naprave skladišč za krmo s pripadajočo opremo,
-    stroški nakupa in montaže rastlinjaka in opreme,
Dokumentacija:
-    stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij, zaradi prilagajanja novouvedenim standardom, ki temeljijo na zakonodaji skupnosti,
-    splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc),
Obresti kredita:
-    stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu. Višino sofinanciranja obresti določi Odbor za gospodarske dejavnosti občine Markovci.

Pogoji za pridobitev sredstev:
-    zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2009 Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
-    ustrezna dovoljenja/projektna dokumentacija za izvedbo investicije, vsa dokumentacija v skladu z veljavno zakonodajo,
-    predračun-i (račun-i oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, se morajo predložiti najkasneje do 1.12.2009),
-    dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
-    investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
-    drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

V primeru sofinanciranja obrestne mere kreditov za zgoraj navedene namene posodabljanja kmetijskih gospodarstev (posodabljanje, adaptacija, gradnja, nakup zemljišča v sklopu naložbe oziroma izgradnje, opreme) je potrebno poleg zahtevanih dokazil predložiti tudi kreditno pogodbo, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in dokazilo o upravičenosti investicije s strani pristojne kmetijske institucije.

Upravičenci do pomoči:
-    fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo KMG- MID številko in so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev,


Bruto intenzivnost pomoči:
-    do 50 % stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
-    do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
-    do 50% upravičenih stroškov, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
-    do 50 % stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oziroma do 25 % vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
-    Najmanjši skupni  znesek  pomoči na kmetijsko gospodarstvo je 250 €, najvišji skupni znesek pa do 2.000 €  na kmetijsko gospodarstvo.


2.  POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni, kot to določa nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgube, ki jih povzročijo bolezni živalii:
-    sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
Pogoji za pridobitev sredstev:
-    zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2009 Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
-    veljavna zavarovalna polica za tekoče leto 2009 z dokazilom o plačilu,
Upravičenci do pomoči:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine in sedež na območju občine Markovci.
Bruto intenzivnost pomoči:
-    podpora občine za kritje izgub pri živalih znaša razliko do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
-    skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države, pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €.


3. POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
-    stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih  ISO 9000 in 14000,
-    stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP),
-    stroški za uvedbo sistemov sledljivosti,
-    stroški za uvedbo  sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
-    dokazila o izvedbi storitve,
-    dokazila o plačilu stroškov,
-    dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Upravičenci do pomoči:
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so izvajalci, ki opravijo storitev iz tega ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
-    pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
-    sofinancira se do 100 % stroškov,
-    minimalni znesek pomoči je 100 €, najvišji znesek pomoči ne sme presegati 1.000 EUR


4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči za:
-    Organiziranje in izvedbo izobraževalno-strokovnih programov s področja kmetijstva,
-    Svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani,
-    Organizacija forumov, tekmovanj, razstav in sejmov,
-    Širjenje znanstvenih dogajanj,
-    Izdelava publikacij, katalogov, spletišč.
Upravičeni stroški:
1.    Na področju  organiziranja in izvedbe izobraževalno-strokovnih programov s področja kmetijstva.
Upravičeni stroški so stroški organiziranja programov usposabljanja, po predhodni odobritvi programa na Odboru za gospodarske dejavnosti.
2.    Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
-    honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3.    Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
-    stroški udeležbe,
-    potni stroški,
-    stroški izdaje publikacij,
-    najemnine,
-    simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 50 € na nagrado in zmagovalca.
4.    Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št.510/2006), niso imenovani.
5.    Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani,….).
Pogoji za pridobitev sredstev:
-    potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja, tečaja,
-    dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
-    dokazila o plačilu stroškov, dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Markovci.
Upravičenci do pomoči:
-    registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva,organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Markovci ali regije, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
-    nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine Markovci.
Bruto intenzivnost pomoči:
-    pomoč se lahko krije do 50 %  upravičenih stroškov,
-    pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.


B. DODELITEV POMOČI DE MINIMIS
Po pravilu de minimis se državne pomoči dodeljujejo za naslednja ukrepa:
-    naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
-    naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij,


5. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.Predmet sofinanciranja so naložbe:
-    predelava kmetijskih proizvodov,
-    turizem na kmetiji,
-    dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
-    pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
-    kompostiranje organskih snovi,
-    žaganje lesa.
Upravičeni stroški:
-   vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
-    nakup nove opreme,
-    promocija,
-    splošni stroški.
Pogoji za pridobitev sredstev:
-    potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
-    v kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
-    odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
-    dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
-    poslovni načrt,
-    projektna dokumentacija naložbe,
-    račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1.1.2009 do 30.10.2009,
-    upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
-    dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičenci do pomoči:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ima KMG-MID,  ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine Markovci.
Bruto intenzivnost pomoči:
-    do 50% upravičenih stroškov,
-    najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa do 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
-    skupna pomoč "de minimis", dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme  presegati 200.000 € bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.


6. NALOŽBE V OPRAVLJANJE STORITEV IN TRŽENJE PROIZVODOV IN  STORITEV  S KMETIJ
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
-    neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
-    neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven  kmetije,
-    storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
-    izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičeni stroški:
-    vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
-    nakup nove opreme,
-    promocija,
-    ostali splošni stroški.
Pogoji za pridobitev sredstev:
-    potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
-    odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
-    račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1.1.2009 do 30.10.2009,
-    upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
-    dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičenci do pomoči:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ima KMG-MID,  ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine Markovci.
Bruto intenzivnost pomoči
-    do 50% upravičenih stroškov,
-    najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 €   na kmetijsko gospodarstvo na leto,
-    skupna pomoč "de minimis", dodeljena kateremu koli podjetju, ne  sme  presegati 200.000 € bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.


IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE


-    Rok za oddajo vlog za posamezne ukrepe je 30.10.2009:

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški, za katere so bila sredstva namenjena.
Pomoč se dodeljuje za aktivnosti, izvedene v tekočem letu 2009. O morebitnem podaljšanju roka odloči odbor z objavo sklepa o podaljšanju. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za stroške iz obdobja od 1.1.2009 do 30.10. 2009. Dokazila o plačilu oziroma plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja in morajo biti skupaj z vlogo predloženi najkasneje do 30.10.2009. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po podpisu  pogodbe.


Vloge - prijavne obrazce za vse ukrepe in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom "RAZVOJ PODEŽELJA", na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 
Vloge bo obravnaval odbor za gospodarske dejavnosti. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Markovci www.markovci.si, rubrika javni razpisi.


                                                                                                        Župan občine Markovci, Franc KEKEC

Priloga: icon Razpis kmetijstvo 2009 (34.22 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. marec 2010 09:27
 
} catch(err) {}