Glava

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju PDF natisni
Četrtek, 01. oktober 2015 15:11

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 700-0001/2015
Datum: 30.9.2015

Na podlagi Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), 46. člena Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11,75/12,63/13 in 17/15) in Javnega poziva za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju, št. Su 733/2015, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU NA PTUJU

Okrožno sodišče na Ptuju je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/15, z dne 14.8.2015 objavilo Poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča na Ptuju.

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih lahko kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije (drugi odstavek 45. člena Zakona o sodiščih).

Občina Markovci lahko glede na poziv Okrožnega sodišča Ptuju predlaga pet (5) kandidatov za sodnika porotnika. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za mladoletniške postopke. V tem primeru se morajo predlagati kandidati za sodnika porotnika izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

V kolikor sodišče do izteka roka ne bo prejelo zadostno število predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov, bo predsednik Višjega sodišča v Mariboru v skladu z Zakonom o sodiščih sam presodil, ali bo potreben dodaten poziv predlagateljem za vložitev predlogov, ali pa bo imenoval sodnike porotnike izmed oseb, ki so doslej že opravljale to dolžnost in soglašajo s ponovnim imenovanjem. V slednjem primeru pa se lahko zgodi, da ne bo mogoče zagotoviti sorazmernosti kandidatov po občinah.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih (predlog na obrazcu):

  • ime in priimek,
  • datum in kraj rojstva,
  • stalno prebivališče,
  • podatke o vrsti in stopnji izobrazbe o. poklicu,
  • naziv delodajalca,
  • kontaktne podatke (telefonsko številko) in
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena Zakona o sodiščih in soglasje kandidata (obrazec).

Glede na navedeno vas pozivamo, da predlagate kandidate za sodnike porotnike, tako da do vključno 9.10.2015, do 12. ure, predložite pisne predloge in izjavo kandidata za sodnika porotnika (obrazca se nahajata v prilogi tega poziva), na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci ali osebno oddate v tajništvu Občine Markovci vse delovne dni v tednu, v času uradnih ur, s pripisom »Predlogi – Sodniki porotniki«.

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Izjava kandidata za sodnika porotnika (31 kB)
icon Predlog za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču na Ptuju (28.5 kB)

Poslano:

  • spletna stran občine,
  • oglasna deska Občine Markovci
  • arhiv, tu.
Zadnjič posodobljeno Torek, 03. november 2015 11:38
 
} catch(err) {}