Glava

Razpis za kulturne dejavnosti - Specializi. 2009 PDF natisni
Torek, 21. april 2009 11:38

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

 

javni poziv

za zbiranje predlogov za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za potrebe folklornih skupin, pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2009

(v nadaljevanju: poziv Specializirana Oprema 2009)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet poziva

Predmet poziva Specializirana Oprema 2009 so projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih inštrumentov za pihalne in tamburaške orkestre.

2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost poziva Specializirana Oprema 2009 znaša 160.000,00 € (z besedo: stošestdeset tisoč evrov).

3. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz poziva Specializirana Oprema 2009 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2008 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07, 26/09).

4. Razpisni roki

Poziv Specializirana Oprema 2009 je odprt od 17. 4. 2009 do 17. 5. 2009.

5. Dokumentacija poziva

Dokumentacija poziva Specializirana Oprema 2009 obsega:

- besedilo poziva
- prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
- vzorec zahtevanih izjav.

6. Pomen izrazov

Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi in specifični inštrumenti za folklorne skupine ter glasbeni inštrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.

Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva

Vloge na poziv Specializirana Oprema 2009 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev;organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2008, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

 

POPOLNE VLOGE na poziv Specializirana Oprema 2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce:

Obrazec A:           splošni podatki – izjava

Obrazec A/1:         podatki o predlagatelju

Obrazec B:           projekt

Obrazec B/1:         utemeljitev projekta

Obrazec I:            izjave odgovorne osebe

Obvezne priloge:     kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.

- projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2009;

- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana Oprema 2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva Specializirana Oprema 2009 oz. v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Splošni kriteriji

Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če:

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).

Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:

- vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

 

 

10. Posebni kriteriji

Projekt nakupa specializirane opreme – kostumi in specifični inštrumenti za folklorne skupine - ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:

-          izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne dediščine;

-          izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo;

-          izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne dediščine;

-          izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več območij).

Projekt nakupa specifičnih inštrumentov ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:

-          gre za nakup glasbila, ki se redko pojavlja v folklornih skupinah, je bil pa nekoč znotraj posameznih območij v splošni rabi (prvenstveno bomo sofinancirali nakup opreklja, cimbal, violinskih citer, gosli, lesenega basa, tamburic, trstenk, žvegle, s-klarineta). Če gre za nakup in obnovo stare diatonične harmonike;

-          gre za nakup glasbila, ki ga folklorna skupina v svojem sestavu še nima;

-          gre za nakup glasbila, s katerim bo skupina lahko dosegla višjo kakovostno raven;

-           gre za nakup glasbila, ki se je uporabljalo na območju, kjer skupina deluje (velja za skupine, ki poustvarjajo predvsem izročilo domačega okolja);

-           gre za nakup glasbila, z uporabo katerega bodo godci lahko bolj kakovostno spremljali program, ki v skupini že obstaja.

 

Izločilni kriterij:

-           nakup kromatične/klavirske harmonike, b-klarineta, kitare, koncertnih citer in nakup kakršnihkoli električnih inštrumentov NE bo sofinanciran.

 

Projekt nakupa specializirane opreme – inštrumenti za pihalne in tamburaške orkestre - ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:

- nakup inštrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
- sistematično dopolnjevanje obstoječega inštrumentarija;
- nakup dodatnih inštrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
- nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.

11. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva.

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,pp 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5. 2009 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV Specializirana oprema 2009". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2009.


13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Marjeta Turk, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01/24-10-524,

- Matej Maček, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01/24-10-518,

Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.00. do 12.00 ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure).

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana oprema 2009 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.

Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

                                                                           Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Priloga: icon obrazec Specializirano 2009 (51.5 kB)

 

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. marec 2010 12:08
 
} catch(err) {}