Glava

Razpis za kulturne dejavnosti - Informatika 2009 PDF natisni
Torek, 21. april 2009 10:58

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

 

javni poziv

za zbiranje predlogov za sofinanciranje nakupa informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2009

(v nadaljevanju: poziv Informatika 2009)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet poziva

Predmet poziva Informatika 2009 je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost poziva Informatika 2009 znaša 216.000,00 € (z besedo: dvestošestnajst tisoč evrov).

3. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz poziva Informatika 2009 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2009 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07, 26/09).

4. Razpisni roki

Poziv Informatika 2009 je odprt od 17. 4. 2009 do 17. 5. 2009.

5. Dokumentacija poziva

Dokumentacija poziva Informatika 2009 obsega:

- besedilo poziva,
- prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
- vzorec zahtevanih izjav.

6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.

Projekt je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji poziva

Vloge na poziv Informatika 2009 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
- zagotavljajo dostopnost opreme izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2008, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;

POPOLNE VLOGE na poziv Informatika 2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce:

Obrazec A:           splošni podatki – izjava

Obrazec A/1:         podatki o predlagatelju

Obrazec B:           projekt

Obrazec B/1:         utemeljitev projekta

Obrazec I:            izjave odgovorne osebe

Obvezne priloge:     kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.

- projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2009;

- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev poziva Informatika 2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva Informatika 2009 oz. v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Splošni kriteriji

Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).

Investicijski projekt ustreza kriterijem tega poziva, če:

- omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
- opremo uporablja večje število kulturnih skupin;
- omogoča trajnejše delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
- vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih;

- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

10. Posebni kriteriji

Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:

- nakup računalniške strojne in programske opreme;

- nakup dodatne računalniške opreme (optični čitalniki, ipd.);

- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;

- nakup telekomunikacijske opreme;

- izdelava in vgradnja mrežnih instalacij;

- oblikovanje in postavitev spletnih strani.

 

11. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva.

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5. 2009 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV Informatika 2009". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Informatika 2009.

13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Marjeta Turk, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01/24-10-524,

- Matej Maček, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01/24-10-518.

Uradne ure po telefonu so vsak dan od 9.00 do 12.00 ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure).

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Informatika 2009 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.

Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

                                                                           Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Priloga: icon obrazec Informatika 2009 (52 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. marec 2010 12:08
 
} catch(err) {}