Glava

Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2014 PDF natisni
Torek, 11. februar 2014 19:19

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/13) Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2014

1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju Občine Markovci za leto 2014.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
- na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Markovci,
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja,
- projekt mora biti končan v letu 2014.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:
- stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo, računalniška oprema,…),
- stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
- stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Markovci v tekočem proračunskem letu.
Prejemniki sredstev za sofinanciranje nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe ne morejo kandidirati za isti namen 3 leta po prejemu namenskih sredstev.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 5.000,00 EUR na proračunski postavki 1803501 Oprema kulturnih društev.

5. Način financiranja: Posamezni projekti se bodo glede na razpoložljiva sredstva financirali do največ 50 %. Če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk, vendar največ do 50%. V primeru neporabljenih sredstev pa se projekti lahko financirajo tudi 100 % oz. glede na dosežene točke nad 50 %, če 100 % financiranje vseh društev ne bi bilo mogoče.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 1.12.2014. Zaključno poročilo nabave mora biti oddano najkasneje do 12.12.2014.

7. Vsebina prijave: Prijava mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu, v nasprotnem primeru se obravnava kot nepopolna. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezni program izpolniti ločeni obrazec. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje: Rok za oddajo prijav je 27. junij 2014. Vlogo za sofinanciranje oddate na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Markovci ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: Ne odpiraj - prijava na razpis - oprema kulturnih društev 2014.

9. Postopek obravnave vlog: Razpisna komisija bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:

- delež lastnih sredstev 1-3 točke:
a) najmanj 50 %, 1 točka
b) najmanj 60 %, 2 točki
c) najmanj 70 %, 3 točke

- množičnost števila nastopajočih 1-3 točke:
a) do 10 nastopajočih, 1 točka
b) od 11 do 30 nastopajočih, 2 točki
c) nad 30 nastopajočih, 3 točke

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-3:
a) vaški pevci, 1 točka
b) pevski zbori, 2 točki
c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov in drugi, 3 točke

- nadomestilo dotrajane opreme 1 točka

Skupno je možno doseči 10 točk. Društvo mora zbrati najmanj 3 točke, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Način financiranja: Posamezni projekti se bodo glede na razpoložljiva sredstva financirali do največ 50 %. Če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk, vendar največ do 50%. V primeru neporabljenih sredstev pa se projekti lahko financirajo tudi 100 % oz. glede na dosežene točke nad 50 %, če 100 % financiranje vseh društev ne bi bilo mogoče.
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.

12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci in na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si od dneva te objave do izteka prijavnega roka. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Občine Markovci, tel. 788-88-80.

Številka: 410-0006/2014
Datum: 5.2.2014

Milan Gabrovec, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - JR kultura-oprema 2014 (54 kB)

Zadnjič posodobljeno Sreda, 10. september 2014 23:54
 
} catch(err) {}