Glava

Infrastrukturna ureditev Bukovci- Stojnci PDF natisni
Petek, 22. november 2013 12:01

Občina MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI

Številka JN: 430-0030/2013

JAVNO NAROČILO

Naziv: Infrastrukturna ureditev Bukovci- Stojnci

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Postopek oddaje naročila male vrednosti


Objava: Portal javnih naročil dne 21.11.2013, pod štev. JNMV2792/2013

Rok oddaje ponudbe: 29. november 2013, do 11.00 ure.
Javno odpiranje ponudb: 29. november 2013, ob 12.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Občina Markovci vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno
dokumentacijo.

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo, ob upoštevanju pogojev in meril iz tega razpisa.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje z razpisom
zahtevane pogoje.

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega narocila ter
lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za oddajo ponudb zavrne vse ponudbe, skladno z 80.
členom ZJN-2.

S spoštovanjem!

Markovci, 19.11.2013

 

ZA NAROČNIKA
Milan GABROVEC, prof.
župan

Razpisna dokumentacija:
icon RD Infrastrukturna ureditev Bukovci- Stojnci (255.26 kB)
icon Popis del - Infrastrukturna ureditev Bukovci- Stojnci (89.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 13. december 2013 13:00
 
} catch(err) {}