Glava

Sofinanciranje kulturnih programov v letu 2009 PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 21:52
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,ki jih bo v letu 2009 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1804100 Kulturne dejavnosti v višini 31.011,60 EUR skladno s programi za naslednje namene:
- za varstvo naravne in kulturne dediščine
- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov
- za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Prednost imajo programi, ki spodbujajo povezovanje vseh delov občine.

II. PREDLAGATELJI:

Za kulturne dejavnosti po zakonu štejejo vse oblike ustvarjanja, posre¬dovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in videa dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij.
Predloge programov lahko pošljejo vse pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih vrednot, samostojni ustvarjalci na področju kulture, kulturno umetniška in druga društva, ki imajo v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti in imajo sedež na območju Občine Markovci.

III. NAČIN PRIJAVE PROGRAMOV:

Programi morajo vsebovati natančen opis programa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je skupaj z podrobnejšimi navodili na voljo v papirnati ali elektronski obliki. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri sofinanciranja. Predlagatelji morajo predložiti tudi finančno poročilo za leto 2008 in navesti aktivnosti ter druge projekte, ki so jih izvedli v letu 2008.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 30. marca 2009 do 12. ure, ne glede na to, ali je vloga oddana osebno ali preko pošte.

Razpisna dokumentacija: Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo (papirnata ali elektronska oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43 v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Markovci http://www.markovci.si. Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80.

Prijave je potrebno poslati na naslov: OBČINA MARKOVCI, Občinska uprava, Markovci 43, 2281 Markovci v pisni in elektronski obliki.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za izračun dotacij iz proračuna občine, namenjenih za redno dejavnost kulturnih društev.
Izbrani izvajalci bodo prejeli sklepe o izboru in sofinanciranju programov v 14-ih dneh po poteku roka za prijavo na javni razpis.

Razpisna dokumentacija (Tukaj)

Franc KEKEC, župan Občine Markovci

X  X  X


Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 25.9.2008 Občina Markovci objavlja

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. marec 2010 12:08
 
} catch(err) {}