Glava

Javni razpis za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2012 PDF natisni
Torek, 08. maj 2012 12:26

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/11 in 5/12) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) župan Občine Markovci objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2012

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
- sofinanciranje stroškov promocije,
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih.

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v  gospodarstvu.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2012 v višini 50.000,00 EUR, na proračunski postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v gospodarstvu.


IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:
- podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja s sedežem v Občini Markovci.
Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR)
Pomoč odobrena po pravilu de minimis lahko pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV). O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarske dejavnosti glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektorje ribištva, ribogojstva in premogovništva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.
Obrestna mera se lahko sofinancira tudi za investicijo, ki je nastala po najetju kredita za posamezno investicijo do konca trajanja kredita.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
- stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
- stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,
- stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
- stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
Vrednost prijavljene investicije ne sme presegati polovice (50%) razpisanih proračunskih sredstev po razpisu.

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

3. UKREP: Sofinanciranje stroškov promocije
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Upravičeni stroški so:
- najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa. Do ukrepa niso upravičena podjetja, ki na stojnici izvajajo tržno dejavnost.

4. UKREP: Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
Upravičeni stroški so:
- stroški inštruktorja,
- stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
- potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
- stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja.
Za usposabljanje ne šteje izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je petek, 28. september 2012 oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.
Vlogo – prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom »RAZVOJ GOSPODARSTVA« na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka tekočega oziroma transakcijskega računa.

2. Dokumentacija
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
- bilanco uspeha za preteklo leto, iz katere je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju občine Markovci,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
Dokazilo o plačilu oziroma plačane račune za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.1.2012 do 30.10.2012. V kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti dokazilo o plačilu predloženo najkasneje do 30.10.2012.
- subvencioniranje obrestne mere:
Dokazilo o odobritvi kredita in o višini obresti za tekoče leto s strani izbrane poslovne banke za materialne in nematerialne investicije.
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:
V primeru samozaposlitve dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve oziroma dokazilo o predhodni zaposlitvi.
Dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve, za nedoločen čas, pri čemer imajo prednost prosilci, ki zaposlujejo občana Občine Markovci.
Dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta (kopija napovedi za odmero davka od dohodkov za preteklo leto) in prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
- sofinanciranje stroškov promocije:
Dokazilo o najetju, postavitvi in delovanju stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja:
Dokazilo o plačilu stroškov posebnega izobraževanja in usposabljanja z datumom iz obdobja od 1.1.2012 do 30.10.2012. V kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti dokazilo o plačilu predloženo najkasneje do 30.10.2012. Za posebno izobraževanje šteje pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, pri čemer se ne upošteva izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe.

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep. V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti, mora biti vsak projekt na svojem obrazcu. Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Markovci www.markovci.si, rubrika javni razpisi.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.
Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca. Informacije: Občinska uprava Občine Markovci tel. 788-88-80.

 

Milan Gabrovec, prof.
Župan Občine Markovci

Priloga:
icon Razpis razvoj malega gospodarstva 2012 (22.3 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 01. oktober 2012 07:17
 
} catch(err) {}