Glava

Komisije in odbori občinskega sveta občine markovci PDF natisni
Sreda, 07. januar 2015 15:18

Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovanja telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja in v skladu s statutom in poslovnikom  obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo mnenja in predloge in predlagajo odločitve občinskemu svetu.

Občinskemu svetu lahko predlagajo v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti - razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

Člane komisij in odborov imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta, kot predsednik. Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine Markovci ali z delom v občinski upravi.

Občinski svet lahko s sklepom ustanovi občasna delovna telesa. S sklepom določi tudi naloge delovnega telesa in število članov.


OBČINSKI SVET IMA NASLEDNJA STALNA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE

ODBOR ZA JAVNE FINANCE
1. Marjan Meglič, Prvenci 6/c, pošta Markovci – predsednik,
2. David Gabrovec, Markovci 31/c, pošta Markovci – član,
3. Peter Majcen, Bukovci 67/a, pošta Markovci – član,
4. Janez Prelog, Stojnci 17/a, pošta Markovci – član,
5. Dragica Meznarič, Markovci 67/c, pošta Markovci - članica.

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Igor Ambrož, Zabovci 19, pošta Markovci – predsednik,
2. Franc Kostanjevec, Stojnci 149,  pošta Markovci – član,
3. Maksimiljan Sakelšek, Bukovci 132/a, pošta Markovci – član,
4. Mitja Poljanec, Nova vas pri Markovcih 49,  pošta Markovci – član,
5. Milan Majer, Bukovci 115, pošta Markovci– član.

ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Peter Majcen, Bukovci 67/a, pošta Markovci – predsednik, 
2. Maja Zemljarič, Nova vas pri Markovcih 5/b, pošta Markovci – član,
3. Danijel Kekec, Bukovci 130/c, pošta Markovci – član,
4. Ivan Golob, Prvenci 1/b, pošta Markovci – član,
5. Slavko Rožmarin, Stojnci 60, pošta Markovci – član.

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Maksimiljan Sakelšek, Bukovci 132/a, pošta Markovci – predsednik,
2. Zvonko Črešnik, Borovci 23/b, pošta Markovci – član,
3. Anton Kekec, Nova vas pri Markovcih 42, pošta Markovci – član,
4. Danijel Kekec, Bukovci 130/c, pošta Markovci – član,
5. Anton Majerič, Stojnci 43, pošta Markovci – član.

ODBOR ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
1. Zvonko Črešnik, Borovci 23/b pošta Markovci – predsednik,
2. Franc Kostanjevec, Stojnci 149,  pošta Markovci – član,
3. Anton Kekec, Nova vas pri Markovcih 42, pošta Markovci  – član,
4. Franc Kolenko, Stojnci 139/a, pošta Markovci – član,
5. Uroš Meglič, Prvenci 6/c, pošta Markovci – član.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJE
1. David Gabrovec Markovci 31/c, pošta Markovci – predsednik,
2. Franc Rožanc, Stojnci 49, pošta Markovci – član,
3. Marjan Meglič, Prvenci 6/c, pošta Markovci – član.


KOMISIJE IN ODBORI USTANOVLJENI NA PODLAGI ZAKONA OZIROMA S SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA.

NADZORNI ODBOR
1. Janez Ivan Liponik, Markovci 23/a, pošta Markovci,
2. Franc Šimenko, Zabovci 62, pošta Markovci,
3. Janez Meznarič, Bukovci 88, pošta Markovci,
4. Franc Ferčič, Bukovci 99/d, pošta Markovci,
5. Primož Visenjak, Prvenci 14/a, pošta Markovci.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Franc Rožanc, Stojnci 49, pošta Markovci,
2. Maksimiljan Sakelšek, Bukovci 132/a, pošta Markovci,
3. Marjan Meglič, Prvenci 6/c, pošta Markovci.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
1. Franc Kostanjevec, Stojnci 149, pošta Markovci – predsednik,
2. Daniel Vrtačnik, Nova vas pri Markovcih 48/a, pošta Markovci – član,
3. Janez Petrovič, Nova vas pri Markovcih 55, pošta Markovci – član,
4. Martin Zamuda, Borovci 5, pošta Markovci – član,
5. Franc Majhen, Prvenci 9/d, pošta Markovci – član,
6. Gregor Zmazek, Markovci, pošta Markovci – član,
7. Marjan Vrbnjak, Senčak 16/a, pošta Juršinci – član.

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA LIST IZ MARKOVCEV
1. Irena Pukšič, Nova vas pri Markovcih 93, 2281 Markovci – odgovorna urednica,
2. Alenka Rožanc, Stojnci 49, 2281 Markovci – članica,
3. Patricija Majcen, Bukovci 67/a, 2281 Markovci – članica,
4. Ivan Golob, Prvenci 1/b, 2281 Markovci – član,
5. Marija Prelog, Markovci 52, 2281 Markovci – članica,
6. Ivan Majerič, Stojnci 43, 2281 Markovci – član.

KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
1. Milan Majer, Bukovci 115,  2281 Markovci – predsednik,
2. Igor Ambrož, Zabovci 19, 2281 Markovci – član,
3. Janko Fišinger, Bukovci 114, 2281 Markovci – član. 

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA
1. Miran Milošič, Bukovci 99/c, 2281 Markovci – predsednik,
2. Zvonko Črešnik, Borovci 23/b, 2281 Markovci – član,
3. Danica Zemljarič Dobrotič, Zabovci 86/b, 2281 Markovci – članica.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. marec 2015 13:26