Glava

Sofinanciranje programov športa 2012 PDF natisni
Ponedeljek, 27. februar 2012 08:26

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11 in 5/12), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/11 in 5/12) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2012, Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2012

Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2012 z dne 30.11.2011 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2012 v skupni višini 66.100,00 € iz proračunske postavke 18059001 Športne dejavnosti – po razpisu, in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina  in obseg sredstev za leto 2011
EUR %
1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.644,00 4
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski  šport 14.542,00 22
3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 5.288,00 8
4. Športna rekreacija 3.305,00 5
5. Športne prireditve 
3.305,00 5
6. Kakovostni šport 32.389,00 49
7. Vrhunski šport 1.983,00 3
8. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.644,00 4
SKUPAJ 66.100,00 100

a) Pogoji in merila za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveza športnih društev, osnovna šola z enoto vrtca in zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Markovci in delujejo na območju Občine Markovci,
- so registrirani vsaj eno leto,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih in
- občini redno ob koncu vsakega koledarskega leta dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
Vloge morajo vsebovati:
- izpolnjen obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2012),
- dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

b) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80 oziroma v tajništvu občinske uprave.

c) Rok in način prijave
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 28. marca 2012, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: »Razpis – šport 2012«, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

d) Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o  sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11 in 5/12), in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Komisija pripravi končni predlog prejemnikov sredstev, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 14 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Markovci sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Številka: 410-0016/2012
Datum: 24.2.2012

Milan Gabrovec, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija šport 2012 (368.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. april 2012 08:30
 
} catch(err) {}