Glava

Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2012 PDF natisni
Petek, 09. december 2011 09:16

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 96/10, 4/11 in 45/11) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) Občina Markovci objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov -
oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2012

1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju občine Markovci za leto 2012.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
- na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Markovci;
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja,
- projekt mora biti končan v letu 2012.

 

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:
- stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo, računalniška oprema,…),
- stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
- stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Markovci v tekočem proračunskem letu.
Prejemniki sredstev za sofinanciranje nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe ne morejo kandidirati za isti namen 3 leta po prejemu namenskih sredstev.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 20.000,00 EUR na proračunski postavki 1803501 Oprema kulturnih društev.

5. Način financiranja: Posamezni projekti se bodo glede na razpoložljiva sredstva financirali do največ 50 %. Če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk. V primeru neporabljenih sredstev se projekti lahko financirajo tudi 100 % oz. glede na dosežene točke nad 50 %, če 100 % financiranje vseh društev ne bi bilo mogoče.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi,  ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 30.11.2012. Zaključno poročilo nabave mora biti oddano najkasneje do 21.12.2012.

7. Vsebina prijave: Prijava mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezni program izpolniti ločeni obrazec. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje: Rok za oddajo prijav je 29. junij 2012. Vlogo za sofinanciranje oddate na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Markovci ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: Ne odpiraj - prijava na razpis za izbor kulturnih projektov-oprema 2012.

9. Postopek obravnave vlog: Razpisna komisija bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:
- delež lastnih sredstev 1-3 točke
a) najmanj 50 %, 1 točka
b) najmanj 60 %, 2 točki
c) najmanj 70 %, 3 točke

- množičnost števila nastopajočih 1-3 točke
a) do 10 nastopajočih, 1 točka
b) od 11 do 30 nastopajočih, 2 točki
c) nad 30 nastopajočih, 3 točke

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-3
a) vaški pevci, 1 točka
b) pevski zbori, 2 točki
c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov  in drugi, 3 točke

- nadomestilo dotrajane opreme 1 točka

Skupno je možno doseči 10 točk. Društvo mora zbrati najmanj 3 točke, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Izid razpisa: Zaradi večjega števila zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.

12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani  dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci in na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si od dneva te objave do izteka prijavnega roka. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Občine Markovci, tel. 788-88-80.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Priloga:
Zadnjič posodobljeno Nedelja, 04. november 2012 12:26
 
} catch(err) {}