Glava

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2012 PDF natisni
Petek, 09. december 2011 08:58

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 96/10, 4/11 in 45/11) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2012

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2012 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Markovci, kot so programi varovanja in krepitve znanja, skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci, projekti in prireditve v okviru pusta in drugo.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih. Za programe, projekte in prireditve po tem razpisu morajo stroški nastati v letu 2012.
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

 

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci, znaša po sklopih:

SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja (seminarji, predstavitve oziroma predavanja s področja problematike zdravja, programi varovanja in krepitve zdravja ipd.) -Aktivnosti promocije zdravja - 2.000,00 EUR (za 1. in 2. rok 700,00 EUR, za 3. rok 600,00 EUR). Razpis je odprt celo leto, do porabe sredstev in sicer je prvi rok za oddajo prijav 30. april 2012, drugi rok za oddajo prijav je 31. julij 2012, tretji rok za oddajo prijav pa 31. oktober 2012. Po posameznih rokih prijave na razpis so sredstva razdeljena, kot je navedeno pri postavki.

SKLOP B: Skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci in drugo - 20.000,00 EUR, od tega:
Razvoj gospodinjstev na podeželju - 2.000,00 EUR,
Projekti na področju konjeništva - 1.200,00 EUR,
Razvoj ribištva v občini - 500,00 EUR,
Projekt izbire najbolj urejene domačije - 2.500,00 EUR,
Izobraževanje za potrebe turizma - 700,00 EUR,
Projekti na razvoju turizma - 5.000,00 EUR,
Razvoj čebelarstva v občini - 3.500,00 EUR,
Žetev - 800,00 EUR,
Košnja - 900,00 EUR,
Martinovanje - 900,00 EUR
in
Pomoč pri izobraževanju - 2.000,00 EUR
(za 1. in 2. rok 700,00 EUR, za 3. rok 600,00 EUR).

V okviru postavke Pomoč pri izobraževanju se lahko prijavijo programi in projekti, ki jih izvajajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Markovci in ne gre za izobraževanje v smislu pridobitve izobrazbe (mišljene so neobvezne aktivnosti, kot so npr. študentska izmenjava, obisk tuje države za namen pridobivanja znanja in izkušenj ipd.). Vlogi morajo priložiti opis programa dejavnosti oziroma načrt projekta.
Razpis oz. sredstva, zagotovljena na zadnji postavki - Pomoč pri izobraževanju so odprta celo leto, do porabe sredstev in sicer je prvi rok za oddajo prijav 30. april 2012, drugi rok za oddajo prijav je 31. julij 2012, tretji rok za oddajo prijav pa 31. oktober 2012. Po posameznih rokih prijave na razpis so sredstva razdeljena, kot je navedeno pri postavki.

SKLOP C: Projekti oziroma prireditve v okviru pusta, ki pomenijo ohranjanje etnografske dediščine in z njim povezanih pustnih likov ter prispevek k razvoju pustovanja na območju občine - Pustovanje - 10.000,00 EUR. Sredstva v okviru tega sklopa so razdeljena glede na podskupine.
V okviru sklopa C je programe, projekte in prireditve potrebno prijaviti v okviru naslednjih podskupin in sicer:
- podskupina C1: Organizacija karnevalske povorke - 9.000,00 EUR,
- podskupina C2: Princ karnevala - 1.000,00 EUR.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (velja za vse prijavitelje, razen za tiste, ki se prijavljajo na razpis pod postavko Pomoč pri izobraževanju):
- imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Markovci,
- oziroma izvajajo programe in projekte, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Markovci,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva,
- da omogočajo članstvo občanom s področja Občine Markovci,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma program prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

4. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA: Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve. V primeru neporabljenih sredstev se lahko sredstva razdelijo vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje, ne glede na število doseženih točk in sicer v višini največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
V primeru, če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po tem razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk.
Višina sofinanciranja za sklop C, podskupino C2: najvišji znesek, ki ga lahko prijavitelj prejme znotraj sklopa C2 znaša 500,00 €.

5. MERILA
5.1. MERILA - SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja
1. stalno prebivališče / sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- velik (za samo občino) 15 točk
- srednji (za samo občino) 10 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 5 točk
- ožji (interes prirediteljev) 2 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Markovci:
- dva ali večkrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. kvaliteta, realnost, preglednost - ocenjuje se vsebina programa, projekta oziroma dejavnosti, izvedljivost, cilji in namen programa so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
5. promocija - program spodbuja k zdravemu načinu življenja:
- občanov 10 točk
- ne 0 točk
6. problematika projekta, programa oziroma dejavnosti:
- aktualna 5 točk
- ne 0 točk
Največje možno število točk: 60. Sofinancirani bodo programi dejavnosti, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 30 točk.
5.2. MERILA - SKLOP B: Skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci in drugo
1. stalno prebivališče / sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti:
- velik (za samo občino) 15 točk
- srednji (za samo občino) 10 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 5 točk
- ožji (interes prirediteljev) 2 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Markovci:
- dva ali večkrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Markovci:
- mednarodni 5 točk
- državni 4 točk
- regijski 3 točk
- občinski 2 točk
- krajevni 1 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. izobraževanje v okviru prijavitelja:
- v korist promocije občine in razvoja podeželja 10 točk
- v korist občanov 5 točk
- v korist prijavitelja 1 točka
8. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 10 % in več lastnih sredstev 10 točk
- 8 % - 9 % lastnih sredstev 5 točk
- 6 % - 7 % lastnih sredstev 4 točke
- 4 % - 5 % lastnih sredstev 3 točke
- 2 % - 3 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 1 % lastnih sredstev 1 točka
Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 40 točk.
5.3. MERILA - SKLOP C: Projekti oziroma prireditve v okviru pusta, ki pomenijo ohranjanje etnografske dediščine in z njim povezanih pustnih likov ter prispevek k razvoju pustovanja na območju občine. V okviru tega sklopa se upoštevajo in prijavljajo vsi stroški, ki so nastali z zvezi s posamezno prireditvijo oz. projektom (npr. stroški pogostitev, glasbe, nagrad, stroški prevozov gostujočih skupin iz drugih območij Slovenije in iz tujine, stroški daril ipd.; stroški izdelave pustnih oblek in mask niso upravičeni stroški).
Skupna merila (za vse podskupine sklopa C):
1. stalno prebivališče / sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti:
- velik (za samo občino) 15 točk
- srednji (za samo občino) 10 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 5 točk
- ožji (interes prirediteljev) 2 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Markovci:
- dva ali večkrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Markovci:
- mednarodni 5 točk
- državni 4 točk
- regijski 3 točk
- občinski 2 točk
- krajevni 1 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
Dodatna merila za podskupino C1:
Organizacija karnevalske povorke:
A:    - občinskega pomena 15 točk
- vaškega pomena glede na število lastnih skupin z najmanj 10 sodelujočimi:
- nad 3 skupine 1 točka
- od 3 do 5 skupin 3 točke
- od 6 do 10 skupin 5 točk
- nad 10 skupin 7 točk
B:    - okrasitev vasi oz. naselja za namen povorke 10 točk
- sami ne okrasijo vasi oz. naselja za ta namen 0 točk
C:    - občanom je zagotovljena možnost sodelovanja 10 točk
- občanom ni zagotovljena možnost sodelovanja 0 točk
Č:    - obiskanost:
- z območja cele občine 15 točk
- z območja posamezne vasi oz. naselja 5 točk.
D:    - postavitev šotora 15 točk
E:    - vaška prireditev v zvezi z izbiro vaškega princa 15 točk
F:    - prireditev Bičov pok 10 točk
Največje možno število točk v okviru podskupine C1: 150. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 70 točk.
Dodatna merila za podskupino C2:
Princ karnevala:
A:    - stroški prevoza na območju občine
- do 50 EUR 5 točk
- nad 50 EUR 10 točk
B:    - prinčev sprejem društev 15 točk
C:    - obisk prireditev v okviru "Fašenka v Markovcih":
- na sami Občini Markovci 15 točk
- na območju Občine Markovci 10 točk.
Največje možno število točk v okviru podskupine C2: 100. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 50 točk.

6. ROK IZVEDBE projektov mora biti do konca novembra 2012. Zadnji zahtevek za sofinanciranje skupaj z dokazili o porabi sredstev mora biti vložen do 12.12.2012.

7. VSEBINA PRIJAVE: Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je 30. april 2012 (razen za 2. in 3. rok za oddajo prijav na sklop A in prijave na postavko Pomoč pri izobraževanju sklopa B). Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Markovci.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddate po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - SKLOP A/B/C" (navedba sklopa, na katerega se prijavlja prijavitelj). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

9. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

10. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2013 Občini Markovci dostaviti poročila o izvedbi programov.

11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Torek, 08. maj 2012 12:06
 
} catch(err) {}