Glava

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2012 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna PDF natisni
Četrtek, 08. december 2011 21:55

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (UPB-1), 56/08 in 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), prve alineje 3. člena Pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Markovci (Uradni vestnik Tednika, št. 9/99), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2011)  in na podlagi sprejetega Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2012, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2012 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1803312 Kulturne dejavnosti-razpis v višini 40.000,00 EUR, skladno s programi za naslednje namene:
- za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov,
- za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Prednost imajo programi, ki spodbujajo povezovanje vseh delov občine.

 

II.
PREDLAGATELJI:

Za kulturne dejavnosti po zakonu štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij.
Predloge programov lahko pošljejo vse pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih vrednot, samostojni ustvarjalci na področju kulture, kulturno umetniška in druga društva, ki imajo v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti in imajo sedež na območju Občine Markovci.

III.
NAČIN PRIJAVE PROGRAMOV:

Programi morajo vsebovati natančen opis programa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je skupaj z podrobnejšimi navodili na voljo v papirnati ali elektronski obliki. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni morajo biti viri financiranja. Predlagatelji morajo predložiti tudi finančno poročilo za leto 2011 in navesti aktivnosti ter druge projekte, ki so jih izvedli v letu 2011.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 10. januarja 2012, do 12. ure, ne glede na to, ali je vloga oddana osebno ali preko pošte.

Razpisna dokumentacija: Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si. Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddate po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: OBČINA MARKOVCI, Občinska uprava, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - KULTURNI PROGRAMI". Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, bodo v roku prispele prijave ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, na podlagi česar bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. januar 2012 17:27
 
} catch(err) {}