Glava

Ponovni javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011 PDF natisni
Torek, 31. maj 2011 07:27

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/11) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2011, Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2011

Občina Markovci v skladu s sprejetimi spremembami Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2011 z dne 25.5.2011 ponovno razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2011 v skupni višini 17.186,00 € iz proračunske postavke 1805100 Športne dejavnosti – po razpisu in sicer za naslednjo vsebino športa:

VSEBINA IN OBSEG sredstev za leto 2011 EUR %
1. Kakovostni šport 17.186,00 100
SKUPAJ 17.186,00 100

 

a) Pogoji in merila za prijavo:

Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveza športnih društev, osnovna šola z enoto vrtca in zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Markovci in delujejo na območju Občine Markovci,
  • so registrirani vsaj eno leto,
  • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
  • imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih in
  • občini redno ob koncu vsakega koledarskega leta dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.


Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

Vloge morajo vsebovati:

  • izpolnjen obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011),
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

 

b) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80 oziroma v tajništvu občinske uprave.

c) Rok in način prijave
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do petka, 10. junija 2011, do 12.00 ure v zaprti  kuverti s pripisom: »Razpis – šport 2011«, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 22281 Markovci. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

d) Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o  sofinanciranju programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Komisija pripravi končni predlog prejemnikov sredstev, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 14 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Markovci sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

številka: 410-0024/2011
Datum: 30.5.2011

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija šport 2011 ponoven razpis (302.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 30. junij 2011 07:55
 
} catch(err) {}