Glava

Javni razpis za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2011 PDF natisni
Četrtek, 24. marec 2011 17:26

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011), Pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 60/02) župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE OBČINSKIH - DRŽAVNIH POMOČI NAMENJENIH ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2011

 

1. Vir: Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne - občinske pomoči v malem gospodarstvu

 • stroški plač za novo odprta delovna mesta
 • izobraževanje zaposlenih v podjetjih
 • subvencioniranje obrestne mere v gospodarstvu
 • stroški izdelave investicijskih programov in projektne dokumentacije

2. Višina razpisanih proračunskih sredstev, ki se dodeljujejo v letu 2011, na podlagi tega javnega razpisa je zagotovljena na proračunski postavki 1402101 Državne-občinske pomoči v gospodarstvu in znaša  40.000,00 EUR.

3. Upravičenci za pridobitev nepovratnih sredstev
Sredstva lahko pridobijo fizične in pravne osebe z registrirano dejavnostjo, ki bodo investirali sredstva na območju občine Markovci, imajo obratovalnico na območju Občine Markovci in sicer samostojni podjetniki in gospodarske družbe (majhna in srednje-velika podjetja) kot tudi občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev družbe, pri čemer niso opravičeni do pomoči sektorji kmetijstva, ribištva in transporta.
Do teh pomoči tudi niso opravičena podjetja v težavah.

4. Rok za oddajo prijav je 30. september 2011 na naslov Občinska uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
Javni razpis s potrebnimi obrazci je objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci
www.markovci.si.

5. Pogoji pod katerimi se dodeljuje pomoč:
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo. Za odpiranje novih delovnih mest se bo dodeljevalo do 50 % stroškov plač  za dveletno obdobje, za izobraževanje se bo dodelilo do 45 % upravičenih stroškov izobraževanja, za pokrivanje letne realne obrestne mere pri najetju kredita pri poslovnih bankah v višini do 5 % najetega kredita in za izdelavo investicijskih programov in projektne dokumentacije do 50 % stroškov izdelave posameznega programa oz. dokumentacije.  
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta pri začetnih investicijah morajo ostati v občini vsaj 5 let.

Prosilec mora odobrena sredstva investirati na območju občine Markovci.

Pri začetnih investicijah mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % vrednosti investicije.
Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Sredstva za razvoj se bodo prednostno dodelila prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, navedenih v tem razpisu v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:

 • opravljajo oz. bodo opravljali dejavnosti, ki v občini niso razvite,
 • razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
 • opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces.

6. Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom "RAZVOJ GOSPODARSTVA" na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

7. Osnovni podatki na vlogi: navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka tekočega oziroma transakcijskega računa.
Dokumentacija:
K vsem postavkam iz točke 1:

 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • bilanca uspeha za preteklo leto, iz katere je razvidno, da podjetje ni v težavah
 • izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju občine Markovci
 • izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen
 • izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.


K posameznim postavkam je potrebno priložiti še:
- za plače za novo odprta delovna mesta

 • dokazilo o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve, za nedoločen čas, pri čemer imajo prednost prosilci, ki zaposlujejo občana občine Markovci
 • dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta (kopija napovedi za odmero davka od dohodkov za preteklo leto) in prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na novo odprtem delovnem mestu

- za izobraževanje: dokazilo o plačilu ali predračun stroškov posebnega izobraževanja in strokovnih ekskurzij (stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo). Za posebno izobraževanje šteje pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, pri čemer se ne upošteva izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe.
- subvencioniranje obrestne mere:  dokazilo o odobritvi kredita s strani izbrane poslovne banke za materialne investicije (zemljišča, zgradbe, oprema) in za nematerialne investicije (pridobitev standarda kakovosti, nakupa patenta, licence, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja), za odpiranje novih delovnih mest.
- stroški izdelave investicijskih programov in projektne dokumentacije: dokazilo o plačilu ali predračun stroškov izdelave investicijskega programa oziroma projektne dokumentacije.

8. Dokumentacija oz. dokazila k vlogi morajo biti zložena v zaporednem redu, kot so navedena v točki 7.
Vloge bo obravnaval Odbor za gospodarske dejavnosti. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Markovci www.markovci.si, rubrika javni razpisi.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti  od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.
Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca.
Informacije: Občinska uprava Občine Markovci tel. 788-88-80.

Milan Gabrovec, prof.
Župan Občine Markovci

Priloga:
icon Razpis gospodarstvo 2011 razpisna dokumentacija (38.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. april 2012 08:30
 
} catch(err) {}