Glava

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2011 PDF natisni
Četrtek, 24. marec 2011 16:46

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07-Odl. US, 53/07, 65/07-Odl. US, 56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), prve alineje 3. člena Pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Markovci (Uradni vestnik Tednika, št. 9/99), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2011)  in na podlagi sprejetega Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2011 župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2011 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna


I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1803312 Kulturne dejavnosti v višini 40.000,00 EUR, skladno s programi za naslednje namene:
- za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov,
- za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Prednost imajo programi, ki spodbujajo povezovanje vseh delov občine.

II.

PREDLAGATELJI:
Za kulturne dejavnosti po zakonu štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in videa dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij.
Predloge programov lahko pošljejo vse pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih vrednot, samostojni ustvarjalci na področju kulture, kulturno umetniška in druga društva, ki imajo v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti in imajo sedež na območju Občine Markovci.

III.

NAČIN PRIJAVE PROGRAMOV:
Programi morajo vsebovati natančen opis programa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je skupaj z podrobnejšimi navodili na voljo v papirnati ali elektronski obliki. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni morajo biti viri sofinanciranja. Predlagatelji morajo predložiti tudi finančno poročilo za leto 2010 in navesti aktivnosti ter druge projekte, ki so jih izvedli v letu 2010.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 30. aprila 2011, do 12. ure, ne glede na to, ali je vloga oddana osebno ali preko pošte.

Razpisna dokumentacija:
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si. Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80.

Prijave je potrebno poslati na naslov: OBČINA MARKOVCI, Občinska uprava, Markovci 43, 2281 Markovci, v pisni obliki in v elektronski obliki - v PDF formatu na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, ki so priloga tega razpisa.

Izbrani izvajalci bodo prejeli sklepe o izboru in sofinanciranju programov v 14-ih dneh po poteku roka za prijavo na javni razpis.

 

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Razpis kulturnih programov v letu 2011 (71.74 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 24. maj 2011 07:56
 
} catch(err) {}