Glava

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011 PDF natisni
Četrtek, 24. marec 2011 15:48

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2011, Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2011

Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2011 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2011 v skupni višini 66.100,00 € iz proračunske postavke 1805100 Športne dejavnosti - po razpisu in sicer posamezno za naslednje vsebine športa

VSEBINA  IN OBSEG sredstev za leto 2011 EUR %
1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.644,00 4
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski  šport 9.915,00 15
3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 9.915,00 15
4. Športna rekreacija
3.305,00 5
5. Športne prireditve 
3.305,00 5
6. Kakovostni šport 17.186,00 26
7. Vrhunski šport 17.186,00 26
8. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.644,00 4
SKUPAJ 66.100,00 100

 

a) Pogoji in merila za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveza športnih društev, osnovna šola z enoto vrtca in zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Markovci in delujejo na območju Občine Markovci,
  • so registrirani vsaj eno leto,
  • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
  • imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih in
  • občini redno ob koncu vsakega koledarskega leta dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.

Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

Vloge morajo vsebovati:

  • izpolnjen obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011),
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

b) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Markovci, v Markovcih 43, v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo na telefonski številki: 02/788-88-80 oziroma v tajništvu občinske uprave.

c) Rok in način prijave
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 30. aprila 2011, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: "Razpis - šport 2011", na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 22281 Markovci. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

d) Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o  sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Komisija pripravi končni predlog prejemnikov sredstev, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 14 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis.. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Markovci sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

 

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija šport 2011 (331 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 24. maj 2011 07:55
 
} catch(err) {}