Glava

Razpis za zimsko službo 2010/2011 PDF natisni
Torek, 26. oktober 2010 12:08

Naročnik:
OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci


Številka: 430-0036/2010
Datum: 25.10.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet naročila: ZIMSKA SLUŽBA 2010/2011
Kontaktna oseba s strani naročnika je: Branko KOSTANJEVEC
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
telefon: 02/788-88-83

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvajanje zimske službe v sezoni 2010/2011.

Podlaga za pripravo javnega naročila "izvedba storitev zimske službe na območju občine Markovci" je:

 • Zakon o javnih cestah
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
 • Odlok o kategorizaciji cest v Občini
 • Odlok o občinskih cestah v Občini
 • Odlok o zimski službi
 • Načrt zimske vzdrževalne službe v občini Markovci

Vabimo vas, da podate ponudbo za izvajanje zimske službe na območju občine Markovci v sezoni 2010/2011.

 

Za izvajanje zimske službe mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila,
 • da je v času izvajanja zimske službe dnevno dosegljiv 24 h,
 • da je ustrezno kadrovsko in tehnično opremljen,
 • da bo najmanj 30 % celotne storitve izvedel z lastnimi delavci in svojo opremo,
 • da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
 • da ni dal zavajajočih podatkov.

Za popolno ponudbo se bo smatrala ponudba, ki bo vsebovala v nadaljevanju našteto in po tem vrstnem redu zloženo dokumentacijo:

1. Ponudba (OBRAZEC-1)
2. Predračun (OBRAZEC-2)
3. Čas izvedbe (OBRAZEC-3)
4. Podizvajalci (OBRAZEC-4)
5. Seznami cest (OBRAZEC-5)
6. Vzorec pogodbe (OBRAZEC-6)
7. Izjava pogoji (OBRAZEC-7)

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana merila v naslednjih višinah:

ponudbena cena 90 točk
čas realizacije pred postavljenim končnim časom
10 točk
SKUPAJ 100 točk
1. Ponudbena cena T = najnižja cena x 90
ponujena cena

Ponudbena cena zajema vsa dela in materiale s vključenim morebitnim popustom in DDV.

2. Čas realizacije odstranitve snega iz lokalnih cest in javnih poti.

Izvajalec mora takoj po pozivu predstavnika naročnika pričeti s pluženjem površin po prioritetnem vrstnem redu. Cestne površine (lokalne ceste in javne poti) morajo biti splužene najkasneje v 10 urah od poziva naročnika. Po tem času lahko izvajalec pristopi k čiščenju pločnikov in parkirišč.

V kolikor bo ponudnik ponudil krajši čas za dokončanje odstranjevanje snega iz lokalnih cest in javnih poti bo točkovan po naslednjem principu:

Zaključek odstranjevanja snega v 9 urah od poziva naročnika; 5 točk,
Zaključek odstranjevanja snega v 8 urah od poziva naročnika; 7 točk,
Zaključek odstranjevanja snega v 7 urah ali manj od poziva naročnika; 10 točk.

Največje možno število točk po vseh merilih je 100.

V ponudbi morata biti postavki (cena in čas izvedbe) jasno definirani in razvidna končna ponudben cena s vključenim morebitnim popustom in DDV.

Naročnik razpisuje izvajanje storitev zimske službe za: zimsko sezono 2010/2011 in sicer v obsegu dejanskih potreb in zagotovljenih sredstvih v proračunu naročnika za posamezno proračunsko leto.

Vsa določila za opravljanje storitve so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki jo parafirajte in priložite k ponudbi.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo na kakršen koli način prispeli do naročnika do vključno srede, 3.11. 2010  do 12.00 ure, in sicer na naslov:

OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI
(z oznako "Ponudba za zimsko službo")O izbiri ponudnika boste obveščeni v 5 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
Pozivamo vas, da podate ponudbo.

Odgovorna oseba naročnika:
Franc KEKEC,
župan Občine Markovci
Priloge:

Zadnjič posodobljeno Torek, 12. februar 2013 14:48
 
} catch(err) {}