Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v občini markovci PDF natisni
Četrtek, 05. avgust 2010 07:56

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2007

Datum sprejema:    20.12.2007
Datum objave: 31.12.2007
Datum začetka veljavnosti:    01.01.2008    
Datum zadnje spremembe: 02.01.2008

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 118/02) ter 16. člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) je Občinski svet občine Markovci na 11. redni seji dne 20.12.2007 sprejel

 

SKLEP

O POGOJIH ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE V OBČINI MARKOVCI

1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja na plakatnih mestih v Občini Markovci v času volilne in referendumske kampanje.

2.   člen
V času volilne kampanje za volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu poslancev) Državnega zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, predsednice oziroma predsednika republike, članic in članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalne skupnosti so za volilno - propagandna sporočila na območju Občine Markovci zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta, tudi brez plačila komunalne takse. Občina Markovci zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja plakatni prostor 1.00 m2 in po en dodatni plakat v vsakem naselju.

3. člen
Brezplačna plakatna mesta v Občini Markovci so:
1. Borovci: 1 plakatnik pri gasilskem domu
2. Bukovci: 1 plakatnik pri trgovini Mercator
3. Markovci: 1 plakatnik pri stanovanjskem bloku
4. Nova vas pri Markovcih: 1 plakatnik v križišču pri h. št. 17
5. Prvenci: 1 plakatnik pri  gasilskem domu
6. Sobetinci: 1 plakatnik pri gasilskem domu
7. Stojnci: 1 plakatnik pri objektu mlekarna
8. Strelci: 1 plakatnik pri avtobusnem postajališču
9. Zabovci: 1 plakatnik pri gasilskem domu.


4. člen
Za potrebe volitev se postavijo dodatna plakatna mesta, in sicer v Borovcih pri gasilskem domu, Bukovcih pri trgovini Mercator, Markovcih pri stanovanjskem bloku, Novi vasi pri Markovcih v križišču pri h. št. 17, Prvencih pri gasilskem domu, Sobetincih  pri gasilskem domu, Stojncih pri objektu mlekarna, Strelcih pri avtobusnem postajališču in v Zabovcih pri gasilskem domu. Na vsakem plakatnem mestu se zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje en plakat v velikosti višine 70 cm in širine 50 cm.

5. člen
Na enem  reklamno propagandnem jumbo panoju je na razpolago 3.60 m2 reklamnih površin za vse organizatorje volilne kampanje.

6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz  3. in 4. člena tega sklepa je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse.

7. člen
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvoriščih volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate pred njihovo namestitvijo potrditi pri Občinski upravi občine Markovci. Vsi nepotrjeni plakati se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo.

9. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo pri nameščanju plakatov ter plakatnih mest upoštevati določila zakona o volilni in referendumski kampanji in odloka o plakatiranju v Občini Markovci.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, rednih volitev v občinski svet ter župana (Uradni list RS, št. 81/02) in Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve v Evropski parlament in za volitve v Državni zbor (Uradni list RS št. 47/04).

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.


Številka: 007-0015/2007
Datum: 20.12.2007

 

Franc KEKEC
Župan občine Markovci
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. september 2010 09:25