Glava

Oprema kulturnih društev v letu 2010 PDF natisni
Sreda, 09. junij 2010 10:15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/09 in 11/10) Občina Markovci objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov -
oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2010


1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju občine Markovci za leto 2010.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
-    na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Markovci;
-    projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja,
-    projekt mora biti končan v letu 2010.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:
-    stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo, računalniška oprema,…),
-    stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
-    stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 11.743,06 EUR na proračunski postavki 1803501 Oprema kulturnih društev.

5. Način financiranja: Posamezni projekti se bodo glede na razpoložljiva sredstva financirani do največ 50 %. Če je vlog več, kot je na razpolago sredstev po razpisu, se sredstva razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk. V primeru neporabljenih sredstev se projekti lahko financirajo tudi 100 % oz. glede na dosežene točke nad 50 %, če 100 % financiranje vseh društev ne bi bilo mogoče.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi,  ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 30.11.2010. Zaključno poročilo nabave mora biti oddano najkasneje do 21.12.2010.

7. Vsebina prijave: Prijava mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezni program izpolniti ločeni obrazec. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje: Rok za oddajo prijav je do 30.9.2010. Vlogo za sofinanciranje oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Markovci ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako: Ne odpiraj - prijava na razpis za izbor kulturnih projektov 2010.

9. Postopek obravnave vlog: Razpisna komisija bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:
- delež lastnih sredstev 1-3 točke
a) najmanj 50 %, 1 točka
b) najmanj 60 %, 2 točki
c) najmanj 70 %, 3 točke

- množičnost števila nastopajočih 1-3 točke
a) do 10 nastopajočih, 1 točka
b) od 11 do 30 nastopajočih, 2 točki
c) nad 30 nastopajočih, 3 točke

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-3
a) vaški pevci, 1 točka
b) pevski zbori, 2 točki
c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov  in drugi, 3 točke

- nadomestilo dotrajane opreme 1 točka

Skupno je možno doseči 10 točk. Društvo mora zbrati najmanj 3 točke, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Izid razpisa: O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Zaradi večjega števila zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno.

12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani  dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci in na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si od dneva te objave do izteka prijavnega roka. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Občine Markovci, tel. 788-88-80.


Številka:  430-0034/2007
Datum:    9.6.2010

Franc KEKEC,
župan Občine Markovci

Priloga: icon Obrazec - oprema kulturnih drustev v letu 2010 (66 kB)

Zadnjič posodobljeno Sobota, 02. oktober 2010 09:52
 
} catch(err) {}