Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci PDF natisni
Ponedeljek, 31. julij 2017 10:04

Občina Markovci objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa Občinskega sveta Občine Markovci št. 478-0013/2017, z dne 29. 3. 2017, naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci

2. Predmet prodaje je do ½ do celote lastno stvarno premoženje – nepremičnine v k.o. (404) Prvenci in sicer:

 • do ½ do celote parc. št. 11, v izmeri 2.655 m² (stavbišče s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem),
 • do ½ do celote parc. št. 12/1, v izmeri 3.285 m² (pašnik)
 • do ½ do celote parc. št. 12/2, v izmeri 121 m² (pašnik),
 • do ½ do celote parc. št. 13, v izmeri 19.918 m² (travnik in njiva),
 • do ½ do celote parc. št. 206/3, v izmeri 9.210 m² (gozd),
 • do ½ do celote parc. št. 229/4, v izmeri 10.339 m² (njiva) in
 • do ½ do celote parc. št. 230/1, v izmeri 7.810 m² (njiva).

Nepremičnine predstavljajo pol kmetije na naslovu Prvenci 15, 2281 Markovci in se prodajajo kot celota.

Več ...
 
Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci, II. razpis PDF natisni
Četrtek, 27. julij 2017 09:35

Občina Markovci je dne 18. 07. 2017 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik Občina Markovci, Markovci 43,2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN007103/2017-W01«, št. JN pri naročniku 430-0003/2017.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del. Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Markovci.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do vključno 23.08.2017, najkasneje do 10. ure.

Več ...
 
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2017 PDF natisni
Sreda, 05. julij 2017 11:17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12, 19/14 in 68/15) župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis in sicer za naslednja ukrepa:

 • sofinanciranje materialnih investicij in
 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. VIR

Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v  gospodarstvu.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2017 v skupni višini 70.000,00 EUR, na proračunski postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v gospodarstvu. Od skupnega zneska je 20.000,00 EUR namenjenih izključno ureditvi poslovnih prostorov za namen prenočevanja.

Več ...
 
JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2017 PDF natisni
Sreda, 05. julij 2017 10:54

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15; v nadaljevanju Pravilnik), ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/16) objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih denarnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Markovci v skladu s Pravilnikom, za naslednje ukrepe:

 • UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 • UKREP B: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
 • UKREP C: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
 • UKREP Č: Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Zadnjič posodobljeno Sreda, 05. julij 2017 11:15
Več ...
 
Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov,... PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 16:31

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21. junij 2017 16:37
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 4
} catch(err) {}