Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2018 PDF natisni
Torek, 21. november 2017 14:57

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 89. člena v skladu z 90. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 18. redni seji, dne 20. 11. 2017, sprejel

S K L E P
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Markovci za leto 2018

1.

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2018 traja do 5. decembra 2017. Do istega dne bo predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

4.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Več ...
 
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve podrobnega načrta).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 2. točki je naveden Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III), (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/13, 3/13- popravek, 5/14), (EUP MA10).

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00
Več ...
 
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/7) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci (v nadaljevanju: SD ZN).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 1. točki je naveden Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci (Uradni list RS, št.110/00, 6/02, 63/03, 67/06, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/07, 28/08, 4/09, 1/11, 21/12, 1/14, 36/14, 34/15, 34/15 – obvezna razlaga), (EUP MA09).

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00
Več ...
 
Mesta v Občini Markovci kjer so nameščeni AED - Defibrilatorji PDF natisni
Torek, 20. december 2016 13:27
  1. Osnovna šola MARKOVCI
  2. Gasilski dom PRVENCI
  3. Gasilski dom BUKOVCI
  4. Zgradba bivše mlekarne v STOJNCIH

Zadnjič posodobljeno Torek, 20. december 2016 13:35
 
Pazimo na svoje otroke PDF natisni
Torek, 17. maj 2016 12:02

Žal se spet pogosto dogaja, da nepridipravi prežijo na naše otroke. Tudi v naši občini smo bili priča dogodku, ko sta starejša moška z bomboni vabila otroke v svoj avtomobil. K sreči sta ta otroka bila poučena, kako ravnati v takih in podobnih situacijah in sta zbežala s kraja dogodka. Kaj pa vaši otroci, ste jih poučili kako ravnati?
Vsi skupaj, starši, stari starši, starejši bratci in sestrice, sosedi, vaščani - bodimo pozorni na sumljive avtomobile, na počasno vožnjo in nenadno ustavljanje ob otrocih, predvsem pa, pogovarjajmo se z otroki, poučimo jih kako ravnati, ko jih ogovori neznanec ali jih celo vabi v svoj avtomobil.

ČUVAJMO SVOJE OTROKE!

Milan Gabrovec, prof.
Župan Občine Markovci
Zadnjič posodobljeno Torek, 17. maj 2016 12:05
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 3