Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Obvestilo za javnost vezano na začetek gradbenih del na jezu Markovci PDF natisni
Torek, 28. november 2017 10:48

Javnosti obveščamo, da je investitor, Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., pričel z izgradnjo nadomestnega cestišča preko jezu Markovci – gradbena dela bodo predvidoma zaključena v začetku leta 2019. Promet preko jezu oziroma obstoječega cestišča bo v prihodnje urejen izmenično enosmerno s semaforji.

V času gradnje bo občasno moten oziroma onemogočen promet preko jezu, o čemer bo investitor pravočasno obveščal javnosti preko svojih, občinskih ter drugih razpoložljivih sredstev obveščanja – obveščanje bo potekalo preko Radia Ptuj in spletne strani radia oziroma Štajerskega tednika ter spletnih strani Dravskih elektrarn Maribor ter Občin Markovci, Videm in Ptuj.

V času gradnje bo zaprt tudi prehod preko mostu čez dovodni kanal hidroelektrarne Formin, zato bo dovoz do jezu iz smeri Markovci preusmerjen čez naselje Nova vas pri Markovcih.

Namen investicije je preusmeritev lokalnega prometa, ki trenutno poteka preko jezu, na novo, vzporedno cestišče (le-to bo širših dimenzij), kar bo kasneje omogočilo izvedbo obsežne gradbene rekonstrukcije jezu in zapornic pretočnih polj (ta dela bodo predvidoma potekala od leta 2019 do leta 2025).

Zadnjič posodobljeno Torek, 28. november 2017 10:48
Več ...
 
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2018 PDF natisni
Torek, 21. november 2017 14:57

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 89. člena v skladu z 90. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 18. redni seji, dne 20. 11. 2017, sprejel

S K L E P
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Markovci za leto 2018

1.

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2018 traja do 5. decembra 2017. Do istega dne bo predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

4.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Več ...
 
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve podrobnega načrta).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 2. točki je naveden Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III), (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/13, 3/13- popravek, 5/14), (EUP MA10).

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00
Več ...
 
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci PDF natisni
Petek, 17. november 2017 06:00

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/7) je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci (v nadaljevanju: SD ZN).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Ocena stanja:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17 in 41/17-obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) je v 98. členu (prostorski akti, ki ostanejo v veljavi) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi in se naprej uporablja občinski prostorski akt - v 1. točki je naveden Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci (Uradni list RS, št.110/00, 6/02, 63/03, 67/06, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/07, 28/08, 4/09, 1/11, 21/12, 1/14, 36/14, 34/15, 34/15 – obvezna razlaga), (EUP MA09).

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. november 2017 06:00
Več ...
 
Mesta v Občini Markovci kjer so nameščeni AED - Defibrilatorji PDF natisni
Torek, 20. december 2016 13:27
  1. Osnovna šola MARKOVCI
  2. Gasilski dom PRVENCI
  3. Gasilski dom BUKOVCI
  4. Zgradba bivše mlekarne v STOJNCIH

Zadnjič posodobljeno Torek, 20. december 2016 13:35
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 4 od 5